Предмет та форми діяльності

Предметом діяльності і завданнями Організації є сприяння розповсюдженню безпекових ідей миру та стабільності у глобалізованому просторі, ідеї конкурентоспроможності України та її впровадження у міжнародну безпекову політику.
Для виконання своїх статутних завдань Організація використовує такі форми діяльності:

 • сприяння в аналітико-прогнозному супроводженні з питань глобального лідерства діяльності державних органів України, а також міжнародних інституцій;
 • пропаганда гуманістичних цінностей та ідей прогресивного безпечного розвитку як необхідної умови міжнародного миру, стабільності та глобального процвітання;
 • участь відповідно до законодавства України та даному Статуту у розробленні і реалізації цільових програм і заходів, спрямованих на зміцнення міжнародного миру та безпеки, утвердження принципів глобального лідерства, існування та трансформації реальних та потенційних загроз міжнародному миру та безпеці, моніторинг і прогнозування змін їх форм і виникнення нових, розроблення адекватних попереджувальних заходів, описових моделей потенційних загроз і інформування про них як українську громаду, так і міжнародне співтовариство, внесення пропозицій відповідним органам державної влади України, а також міжнародних організаціям;
 • популяризація принципів і способів глобального лідерства в умовах геополітичних трансформацій через здійснення презентацій, масових заходів, висвітлення результатів власної діяльності через соціальні мережі, Інтернет-ресурси та інші засоби масової інформації, , сприяння міжнародній активності в реалізації творчого та ділового потенціалу членів організації;
 • консолідація зусиль з міжнародними неурядовими організаціями з метою взаємної підтримки соціальних процесів, спрямованих на оптимізацію алгоритмів глобального лідерства в умовах перманентних трансформацій, моніторингу, моделювання, прогнозування і нейтралізації загроз міжнародному миру та безпеці, боротьбі з тероризмом, екстремізмом та нацизмом, іншими формами нетерпимості, торгівлею людьми і контрабандою зброї, підвищення авторитету України у якості сильної та амбітної держави;
 • співробітництво відповідно до законодавства України на партнерських засадах з державними та приватними установами, правоохоронними та безпековими органами, судами, іншими органами державної влади, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у сфері моніторингу глобальної спільноти з метою оцінки його реального стану, створення суспільного інформаційного банку даних, сприяння популяризації глобальної культури і правової безпеки як провідного напряму правової реформи і розвитку правових систем сучасності;
 • сприяння у становленні нової генерації світової еліти, у тому числі національної еліти в рамках окремих держав та державоподібних утворень, розвитку безпечних соціально-гуманітарної : освіти, науки, культури, мистецтва, інформації, туризму, спорту, відпочинку, дозвілля, охорони здоров’я, соціального захисту тощо; соціально-політичної : політико-правові та безпекові питання, глобальне управління, самоуправління і соціально-економічної сфер через накопичення ресурсів і надання матеріальної і нематеріальної підтримки у розробленні і реалізації суспільно значущих проектів;
 • укладання відповідно до законодавства України договорів з провідними науковими працівниками, державними органами і громадськими організаціями, у тому числі міжнародними, органами державної влади з метою співробітництва у сфері виявлення, прогнозування та подальшого впливу на безпекогенні чинники та формування безпечного глобального середовища, утвердження миру та стабільності, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, формування та розвитку інформаційного суспільства;
 • сприяння усіма законними засобами формуванню глобально безпечних відносин, зміцнення миру та стабільності в глобальному суспільстві через сприяння органам державної влади і управління, міжнародним органам і організаціям у сфері своєчасного виявлення загроз сучасній спільнот і надання рекомендацій щодо протидії ним;
 • лобіювання програмних цілей Організації в державних та міжнародних органах та організаціях з метою їхнього впровадження і політику;
 • захист законних прав і свобод інтересів членів Організації;
 • сприяння розвитку міжнародного миру та безпеки у глобальному суспільстві через участь у культурно-просвітницькій, освітній та консультаційній діяльності; сприяння розробленню навчальних програм, проведенню курсів, семінарів, тренінгів з організації і впровадження безпекових технологій, рекомендацій із підвищенню ефективності діяльності безпекових організацій; організація взаємодії і співробітництва між підприємцями, представниками органів влади, міжнародними організаціями, іноземними компаніями, фондами, науковими та освітніми закладами;
 • сприяння у поглибленні знання з основ національної безпекової політики провідних країн світу, формування як національної, так і зовнішньої політики держави у цьому аспекті;
 • підтримка міжнародного ділового співробітництва, сприяння у організації обміну інформацією, досвідом, знаннями, технологіями і їх впровадженням; сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій та інших фінансових ресурсів для фінансування малого та середнього бізнесу у сфері безпеки; влаштування зустрічей з представниками інших країн та міжнародних організацій; підтримання прямих міжнародних зв’язків із зарубіжними громадськими та благодійними організаціями, культурно-просвітницькими центрами тощо;
 • сприяння розвитку, розповсюдженню та впровадженню інформаційних, комунікаційних, бізнес- та інтернет-технологій; сприяння збору, обробці, аналізу та розповсюдженню правової, економічної та іншої інформації, яка становить зацікавленість для широкого кола суб’єктів суспільних відносин; підтримка розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, Інтернет та інформаційної інфраструктури; пропагування своїх ідей, мети, завдань, назви і символіки, проведення роз’яснювальної, пропагандистської та ідеологічної роботи з приводу власної діяльності;
 • проведення масових та публічних заходів (конкурси, збори, мітинги, демонстрації тощо) відповідно до чинного законодавства України; представництво прав і захист своїх законних інтересів, а також прав та інтересів своїх членів в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових органах, перед іншими фізичними і юридичними особами; порушення клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування та іншими фізичними і юридичними особами й отримання необхідної інформації для реалізації своїх статутних мети та завдань;
 • на виконання статутних завдань і цілей Організації може засновувати підприємства, установи та організації, необхідні для своєї статутної діяльності, може здійснювати благодійницьку діяльність, не заборонену Законом, відповідно до мети діяльності та своїх статутних завдань.