НОВА МОНОГРАФІЯ ПРОФЕСОРА ЛІПКАНА В.А.: ГЕОСТРАТЕГІЯ СУЧАСНОГО КИТАЮ

Ліпкан В. А., Яковець А. В. Геостратегія сучасного Китаю : монографія. Київ : В.А. Ліпкан, 2023. 384 с.

Lipkan V. A., Yakovets A.V.現代中國的地緣戰略 : 專著 法學博士 V. A. Lipkan 教授主編. 基輔: V.A. Lipkan, 2023. 384頁

 

Монографія є першим в Україні виданням, в якому досліджуються засади формування та реалізації геостратегії сучасного Китаю з позицій теорії геостратегії, геоісторії, геоекономіки, геоінформаційної політики, політології, націобезпекознавства, кібербезпеки на засадах системного міждисциплінарного підходів.

У монографії досліджено геоісторичні передумови формування геостратегії сучасної Китаю через аналіз концепції стратегічної невизначеності та стратегічної ясності, чітко визначено їх сучасний політичний зміст та екстрапольовано на модель зовнішньої політики. Сформовано категорійно-понятійну систему дослідження. Покращено інтерпретацію змісту ключових 36 стратагем та стратегій Хай Тао, концепції „Один пояс, один шлях” щодо їх імплементації у сучасний китайський геостратегічний дискурс. Концептуалізовано засади геоінформаційної політики, а також в оригінальній поетичній формі подано засади геоекономіки Китаю та векторів формування його економічної могутності. З’ясовано передумови формування ідеології п’ятого покоління керівників Китаю. Розкрито концепцію механізму політичної та ідеологічної наступності та взаємодії кожного з поколінь із демонстрацією подальшої їх кореляції.

Встановлено відхід у практичній політиці Сі Цзіньпіна від керівної парадигми розвитку Китаю минулих поколінь, подано аргументи щодо необхідності корекції алгоритмів управління з метою охолодження політичного клімату. Проаналізовано сучасний зміст політичного лідерства Сі Цзіньпіна, а також міністра закордонних справ Цінь Ґана. Здійснено наративний аналіз ключових виступів керівників КПК.

На підставі мультипарадигмальності сформульовано сучасний політико-безпековий зміст модерних стратегій, визначено роль стратіархів у ньому. Розкрито засади загрозливого мілітарного дискурсу, подано кореляційну модель умов для можливої Третьої світової війни, а також механізмів та колективних стратегій її запобігання. Акцентовано на детермінації виграшу Української Держави у війні проти московського режиму з запобіганням третій світовій війні, встановленням нового світового порядку і балансом ключових безпекових центрів. Визначено роль Української Держави в якості активного геостратегічного суб’єкта, регіонального лідера.

Уперше подано гіперболічну модель депопуляції населення Китаю, детально проаналізовано Пропозиції Китаю від 24 лютого 2023 року щодо його бачення своєї пожадливості від війни в Україні. Додатково обґрунтовано необхідність впровадження концепції стратегічних комунікацій, розроблення стратегічного наративу крізь призму розробленої авторської еталонної моделі геостратегії сучасної Української Держави.

На прикладі китайсько-іранської спільноти єдиної долі високого порядку проілюстровано модель впровадження даних секторальних стратегій Китаю по усьому світу.

Монографія стане в нагоді передусім практичним працівникам, аспірантам, науковцям та усім, хто цікавиться питаннями сучасної геостратегії, в тому числі синології.

該專著是烏克蘭第一部從地緣戰略理論、地緣歷史、地緣經濟、地緣信息政策、政治學、國家安全、網絡安全等多個角度,以系統的跨學科方法研究現代中國地緣戰略形成和實施基礎的一部學術著作。

書中作者對中國現代地緣戰略形成的地緣歷史前提進行了考察,分析了戰略不確定性和戰略清晰度的概念,界定了其現代政治意義,並對外交政策模式進行了推斷。建立了一套範疇概念研究體系。更全面地解讀了海韜關鍵的三十六條策略和戰略,以及»一帶一路»概念在現代中國地緣戰略話語中的貫徹落實。對地理信息政策的原則進行了概念化,同時以原始的詩意形式,介紹了中國地緣經濟基礎及其經濟實力形成的載體。闡明了中國第五代領導人思想形成的前提條件。揭示了每一代政治和意識形態的延續性及互動機制的概念,並進一步論證了它們之間的關聯性。

證實了習近平的實踐政策與中國歷代發展的執政範式的背離,提出了修正控制算法以降溫政治氣候的必要性。對習近平當前政治領導層以及外長秦剛的內容進行了分析。對中共領導人的主要發言進行了敘述性分析。

在多元範式的基礎上,制定了現代戰略的現代政治安全內容,界定了階層領袖在其中的作用。揭示了威脅性軍事論述的基礎並提出了可能發生第三次世界大戰條件的相關模型,以及預防其發生的機制和集體戰略。重點闡述了烏克蘭國家為防止第三次世界大戰、建立新的世界秩序和平衡關鍵安全中心方面在反對莫斯科政權的戰爭中取勝的決心。明確了烏克蘭作為一個積極的地緣戰略實體及區域領導者的作用。

作者首次提出了中國人口減少的雙曲線模型,詳細分析了中國在2023年2月24日提出的 «和平計劃 «提案,即中國對如何從烏克蘭戰爭中獲益的設想。此外,通過深入研究作者關於現代烏克蘭國家地緣戰略的參考模型的棱鏡,實施戰略傳播概念、發展戰略敘述的必要性得到了證實。

本書內容適用於碩士、研究生、科學家和所有對現代地緣戰略和漢學問題感興趣的人。

Слова дяки

Висловлюємо слова щирої дяки тим, хто своїми змістовними, доброзичливими та правдомовними порадами, неординарними думками, конструктивними рекомендаціями, організаційною підтримкою сприяли проведенню досліджень, результатом яких і стало видання цієї праці.

Особливу подяку автори висловлюють Директорові Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, доктору юридичних наук, професору, академіку Олександру Васильовичу Скрипнюку, Директору Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору політичних наук, професору Валерію Володимировичу Копійці за спрямування теми дослідження у політичне річище, фахове наукове консультування і формування горизонтів стратегічного бачення.

Красно вдячні науковим колективам: Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Глобальної організації союзницького лідерства за підтримку теми дослідження, маститі зауваження щодо поліпшення політологічних засад дослідження і за рекомендацію роботи до друку.

Слова красної дяки нашим шановним рецензентам, докторам наук, професорам: Є. А. МакаренкоН. О. Піпченку,  І. М. Рижову, які взяли на себе тяжку роботу щодо рецензування нашої роботи.

Ми повні признання за так гарно виконане видання і за весь той клопіт та несамовиту працю, яку ласкаво взяли на себе, видаючи нашу монографію: редактор О. О. Мошковська, бібліограф О. В. Чехленко, видавнича група: І. О. МихайленкоД. В. Лепешин.

Дякуємо усім, хто нелукаво і щиро підтримує нас.

Робота була написана протягом 3 місяців одразу ж після 20-о Всекитайського з’їзду Комуністичної партії Китаю, що відбувся 16-22 жовтня 2022 року в Пекіні. Стислі терміни виконання дослідження були обумовлені нашим прагненням звернути увагу наукової громадськості та аналітичних спільнот на тему синології, більш глибокого вивчення та розуміння засад формування багатовекторної державної політики КНР, а також формування вікна можливостей для українських стратіархів щодо будови власної геостратегії сучасної Української Держави.

Робота носить прогностичний характер, тому, з урахуванням прогнозованих нами в роботі поліструктурних трансформацій конфігурацій геостратегічного ландшафту, ми прагнули якомога швидше акцентувати на темі геостратегії сучасного Китаю.

За китайським прислів’ям: „Вовків забагато, м’яса замало”.

Україна має володіти стратегічними знаннями і стратегічною культурою для того, щоб не лише проголосити, а й стати реальним та впливовим суб’єктом геостратегії в світовому масштабі.

Перефразуючи Самійла Величка висновуємо:

нехай виповідять людською мовою про стратегічну діяльність нашу розвинена та сильна безпекова держава, активне членство в НАТО, стратегічна міжнародна політика, сильна та стійка економіка і безкорупційний державний апарат, коли ми ставали й воювали за свої вольності з мужнім і величним серцем, стратегічною думкою і з рицарською відвагою проти будь-яких ворогів!

Чим саме вирізняється це джерело від інших?

По-перше, своєю концепцією, яка може бути акумульована в понятті «інтеграція». До цього видання із синології були зорієнтовані здебільшого на окремий сегмент китаїстики, а також підготовлені синологами. Тож у представленому виданні органічно перетинаються такі галузі знань, як:

 • геостратегія;
 • політологія та геополітика, геоекономіка;
 • наратологія та політичні лінгвістика, правнича герменевтика;
 • націобезпекознавство;
 • стратегічні комунікації;
 • медіакомунікації, комунікативістика, PR, GR;
 • державне управління;
 • теорія інфраструктурної політики.

Саме інтеграція знань та використання системного синергетичного підходу, а також міждисциплінарної методології уможливлюють об’єднати розрізнені знання про окремі аспекти геостратегії сучасного Китаю до єдиної комплексної новаторської та оригінальної як за формою, так і за змістом системи, запропонованої науковій спільноті для розвитку в рамках таких органічно об’єднаних між собою блоків:

 • концептуальні засади геостратегії;
 • геоісторичні передумови формування геостратегії (на прикладі концепцій: стратегічної невизначеності та стратегічної ясності);
 • геоінформаційна політика;
 • геоекономіка (викладена у поетичній формі);
 • ужиткова геостратегія (ментальна карта політичних керівників, наратологічний аналіз виступів, інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення державних рішень, стратком);
 • модерний зміст геостратегії (екстраполяція еталонної китайської моделі спільноти єдиної долі високого порядку на суб’єктів мжінардних відносин, об’єкти стратегічної інфраструктури, відповідно до стратегічних інтересів КНР, гіперболічна та експоненційна моделі депопуляції населення КНР);
 • пропозиції для реалізації геостратегії сучасної Української Держави.

По-друге, видання характеризується чітко спрямованим ужитковим характером. На конкретних прикладах аналізу стратегічних наративів доводиться невідповідність між проголошеними і реально досяжними цілями керівників КНР. Наводяться численні факти та обґрунтування невідповідності концепції стратегічної невизначеності прагненням Китаю щодо трансформації із регіонального на глобального лідера.

По-третє, нами була проведена доволі чимала й ретельна робота, адже враховувалася динаміка змін у геостратегічному ландшафті станом на 23 березня 2023 року.

По-четверте. Вважаємо це визначальним: аналіз усіх положень в роботі здійснюється винятково крізь призму відстоювання національних інтересів Української Держави, її територіальної цілісності, недоторканності та державного суверенітету. Поза контекстом даних дослідження ми залишали популістські, пропагандистські дослідження, в яких безапеляційно та не аргументовано аналізувалася сучасна політика тих керівників КНР, які фактично ведуть світ до третьої світової війни.

По-п’яте, нами аналізувалася достатньо солідна база іноземних першоджерел: Global Times, South China Morning Post, China Daily, Xinhua, Wall Street Journal, The Epoch Times, Washington Examiner, що уможливило сформулювати власні оригінальні висновки, а головне — оперувати інформацією з першоджерел, а не перекладами чи інтерпретаціями або коментарями.

Наголошуємо: пряме перекидання КНР на бік Росії означатиме чітке позиціонування себе ворогом Добра, демократії, захисту прав і свобод; повної зневагою до державного суверенітету Української Держави, що трактуватиметься не інакше як початком Третьої світової війни.

На кого націлено монографію?

Вислів китайців говорить: „Вчений не обов’язково посяде пост чиновника, але чиновник має бути обов’язково вченим”.

Тож, дана монографія насамперед спрямована на тих, хто по-справжньому перечулений творенням незалежної Української Держави, передусім через реалізацію власної геостратегії., для тих, хто займається практичною політичною та стратегічною діяльністю, адже вчитися треба не лише за книгами, а й на практиці.

Це і працівники МЗС України, розвідники, контррозвідники, військові, фахівці сфери стратегічних комунікацій, і взагалі ті, хто причетний до формування та реалізації державної політики і геостратегії в цілому.

Хоч би як це не дивно здавалось, але від результату війни в Україні, залежить доля світу, передусім миру в світі.

Адже за умов виграшу у війні на умовах Української держави, остаточної та нищівної перемоги над Росією, Китай отримає чіткий сигнал про недоцільність прямої воєнної конфронтації із НАТО та Заходом в цілому.

Воднораз за умов гіпотетичного програшу, це надасть КНР та іншим державам — прибічникам силових методів у міжнародних відносинах (Іран, КНДР, Сирія тощо) — чіткий сигнал про беззахисність демократій, безкарність агресії та варварської війни, слабкість та роз’єднаність, неконсолідованість Заходу.

Відтак, перемога Української Держави над московським режимом — це перемога Добра над злом, Світла над темрявою, Сили права над правом сили, Мудрості стратегії над тактикою химерної безглуздості, марнославства та дурощів.

Як укладачі цього видання, повною мірою усвідомлюємо, що питання, які аналізуються в роботі — є складними, поінколи дискусійними, можливо полемічними. Адже в Україні не сформовано синологію в якості окремої міждисциплінарної науки, тож китаєзнавці досліджують проблематику Китаю через чужу методологію, дотримуючись нейтральної оціночної шкали щодо політичних процесів всередині КНР, і головне — не завжди відповідно до національних інтересів України. Однак процес творення геостратегічного дискурсу вже розпочато, згодом відбуватимуться певні зміни та доповнення, але в межах того вектора, який задаємо ми — автори цього дослідження, візіонери нової стратегічної архітектури.

Наразі глибоко переконані, що ця праця стане у пригоді всім тим, хто усвідомлено прагне формування суверенної Української Держави як сильного, поміркованого, мудрого, стратегічного регіонального лідера.

У роботі продовжується ключова думка професора В. А. Ліпкана щодо дуалістичного розгляду геостратегії в якості неоконцепції та мисленнєвого коду, стратегічної візії у світі, в часі та просторі, включаючи, поряд із вже знаними, космос і кіберпростір; так і в якості політико-безпекової практики.

Великою мірою відчувається, що настав час возводити компетентність у культ, формувати кістяк наукової еліти та інтелігенції, зокрема через розроблення і видання аналітичної наукової продукції з чітким стратегічним наративом, у контексті творення власного геостратегічного дискурсу відповідно до національних інтересів Української Держави. Це гарантуватиме нашій державі та українським науковцям рівноправну присутність в європейському науковому і культурологічному, а головне — стратегічному інтелектуальному просторі, а також закладатиме основу для інтеграції до безпекового простору, в тому числі вступу до НАТО в 2023 році.

Цією працею ми закладаємо фундамент для творення і дальшого збереження спадкоємності наукової політологічної наукової традиції, її пильнування, зміцнення культурологічного ґрунту, експансії українських стратегічних наративів у сучасному світовому інтелектуальному просторі.

Маємо творити власну success story:

 • говорити про Українську Державу власними стратегічними наративами;
 • послуговуватися власним інструментарієм стратегічних комунікацій;
 • формувати уявлення, в тому числі за допомогою власної наукової продукції як наслідку аналітичної діяльності в рамках історично сформованих наукових шкіл та епістемологічних спільнот, україністичних студій;
 • дбати про історичну спадщину, плекати її;
 • демонструвати власну глибинну тисячолітню історію;
 • надавати власну правдиву історію в рамках осмисленого руху до віковічної державності, наслідку мислення століттями нашими уславленими Героями.

Інтелектуальне українство вимірюється різними горизонтами творчості, причому первнем є якість.

Знання історії є абсолютним атрибутом класу, мережі і нетворку притомних, тому наука має здійняти на новий — стратегічний рівень — завдання будови нової еліти, здатної:

1) розуміти, що стратегія творення своєї власної story є абсолютним обов’язком держави;

2) зберігати та розвивати нашу автохтонну державу та історичну державну націю в добу нечуваних геостратегічних трансформацій;

3) забезпечити інтелектуальну інтеграцію до європейського стратегічного простору.

Як казав Тарас Шевченко„У своїй хаті своя й правда, і сила і воля”.

Саме тому, автори з великою пошаною і увагою ставляться до досягнень китайської дипломатії, прагнучи якомога більше використати їх при написанні даної монографії у поєднанні із напрацюваннями щодо п’ятичленної формаційної концепції та династійних циклів. Проте ми лишаємося відданими синами Українськими Держави, українськими вченими та аналітиками, які прагнуть із сучасних позицій зрозуміти та витлумачити китайську геостратегію.

Автори монографії — однодумці в основних методологічних підходах до витлумачення модерного змісту геостратегії сучасного Китаю, із повним усвідомленням складності процесів міжцивілізаційної взаємодії західної та східної цивілізацій.

Саме тому, виступаючи фундаторами нового, передусім нового стратегічного  мислення, ми відійдемо від усталеної наукової традиції і не станемо у загальних висновках до роботи дублювати один і той самий текст, який міститься як безпосередньо в роботі, так і у розлогих висновках до розділів.

Ми щиро сподіваємось, що читач буде саме читати безпосередньо наше дослідження, а не гортати  лише висновки, „ковтаючи” в них ключові слова або шукаючи швидкі конкретні рецепти до „дії”. Адже дуже складно умістити в коротеньких висновках ті результати комплексного та оригінального наукового дослідження, якими є власно саме дослідження, саме процес досягнення і отримання нових наукових результатів.

У цьому плані аналітична робота виступає своєрідним аналітичним бусідо — шляхом дослідження, шляхом стратегії, шляхом стратіарха. Адже головним призначенням цієї монографії є розвиток інтелектуальної та аналітичної особистості українського читача, яка формується саме під час опанування нашого дослідження, роздумами над ним, а не лише через поверхове ознайомлення із його результатами для якнайшвидшого застосування на практиці або критики. Бо читач, під час читання, розвивається разом із нами, а не просто споживає готову інформацію у вигляді висновків як певний аналітичний фаст-фуд.

Натомість ключові і вичерпні наукові висновки міститимуться після кожного розділу, де можна дістати всебічну, ґрунтовну і детальну інформацію про сутність розв’язання кожного наукового завдання, які в сукупності і розкривають широкий спектр, стратегічні горизонти та глибину наукової новизни дослідження в цілому.

Авторські фішки

У монографії презентується політична наукова поезія, коли положення наукової новизни викладено в поетичній формі, а не лише прозі, як це узвичаєно. Тексти поезій розміщено в додатках до монографії і слугують додатковим аргументом на користь нашої перечуленості темою, бажанням зрозуміти її не лише розумом, а й серцем і на ментальному рівні.

Кожна ключова думка співвідноситься із найбільш відомими китайськими стратагемами, що формує нерозривний ментальний та духовний зв’язок між нашим аналітичним дослідженням та сучасними формами прояву геостратегії з боку керівників КНР.

Наприкінці дослідження нами подано у вигляді таблиці трактування кожної стратагеми відповідно до оприлюднених Китаєм пропозицій 24 лютого 2023 року, а також найбільш вагомих дій Китаю у зовнішній політиці.

Також для полегшення пошуку першоджерел та назв стратагем, ключові поняття та стратагеми надавалися нами в дужках мовою оригіналу — китайською. Це набагато спрощує можливості щодо верифікації основних положень нашої роботи, а також формує нові умови та горизонти для подальшого дослідження синології відповідно до національних інтересів Української Держави.

Кожний підрозділ починається із китайського прислів’я або стратагеми, що найбільш повно і концентровано відлунює його зміст.

Моніторинг аналітики з таких іноземних джерел: Global Times, South China Morning Post, China Daily, Xinhua, Washington Post, Wall Street Journal, Time, The Epoch Times, Washington Examiner, Financial Times, Los Angeles Times, USA Today уможливив сформулювати чимало власних оригінальних висновків, а головне — оперувати інформацією з першоджерел, а не перекладами чи інтерпретаціями або коментарями інших авторів, щ є вторинним джерелом інформації.

Переконані, що уважний читач легко побачить глибоку повагу авторів цього дослідження до Великої держави — Піднебесної — її історії і культури, прагнення об’єктивно і доброзичливо, але з позицій національних інтересів Української Держави,  зрозуміти та витлумачити ключові засади геостратегії сучасного Китаю, відійти від апріорних та схоластичних оцінок панівних тенденцій, які базуються на уривчастих знаннях, максимально переконливо донести до Українського читача це аналітичне читання сучасної китайської геостратегії.

1_Головна_10.07.2023