Володимир Ліпкан: засновник теорії Безпекознавства

 

В.А.Ліпкан

Безпекознавство

1

Ліпкан В. А. Безпекознавство: [навчальний посібник]. Київ: Вид-во Європейського ун-та, 2003. 208 с.

Я з гордістю ділюся радісною новиною: нарешті в рамках співпраці із Європейським університетом вийшов мій навчальний посібник “Безпекознавство”.

Це — перше видання в країні, в якому розглянута сфера безпеки під кутом зору нового міждисциплінарного напряму наукових досліджень — безпекознавства, автором власно терміну як і самої теорії виступає Володимир Ліпкан.

Категорійно-понятійний інструментарій, використаний у праці, віддзеркалює потребу переосмислення державотворчого поступу українства у контексті розвитку системи національної безпеки, як неодмінної складової міжнародної та глобальної безпеки.

За допомогою методології синергетики безпека досліджується в якості складної відкритої нелінійної системи. Абсолютно новаторським є розгляд проблем безпеки з позицій синергетики, пропонування глосарію безпекознавства.

Це є першим і єдиним за своєю повнотою, методологічної інноваційністю, гносеологічним потенціалом, епістемологічною відкритістю і ретельністю дороговказ по манівцям складного світу безпеки, ґрунтовний матеріал для аналітиків, унікальне та оригінальне бачення процесів безпеки, цікаві за своєю глибиною та витонченістю відповіді на складні онтологічні питання. Архітектоніка посібника формує враження композиційної його завершеності.

Безпекознавство, являючись базовою методологічною наукою, вінчає собою цикл галузевих наукових безпекознавчих дисциплін.

Навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей у галузі безпеки. Він призначений для співробітників органів безпеки, управлінців вищої ланки, бізнесменів, а також широкого кола вчених, ад’юнктів, докторантів, викладачів, студентів — всіх тих, хто цікавиться даною проблематикою, і, враховуючи значну долю високого інтелекту читача, слугуватиме надійним помічником в бурхливому світі безпеки.

 

ЗМІСТ

ЗМІСТ…………………………………………………………………………………………………………. 3

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………………………. 6

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………… 7

РОЗДІЛ 1 Теоретичні засади  безпекознавства…………………………. 15

1. Безпекознавча парадигма……………………………………………………………. 15

2. Об’єкт, предмет і структура науки безпекознавства………………………. 20

3. Предмет, завдання та система курсу „Безпекознавство”………………. 27

4. Структура курсу безпекознавства………………………………………………… 28

5. Методологія безпекознавства……………………………………………………… 30

6. Понятійно-категорійна система безпекознавства………………………… 36

7. Безпекознавство у системі наук………………………………………………….. 38

Контрольні питання та завдання…………………………………………………….. 40

Рекомендована література……………………………………………………………… 40

РОЗДІЛ 2 Синергетична парадигма безпекознавства…………….. 42

1. Поняття та зміст синергетики………………………………………………………. 44

2. Синергетика і безпека………………………………………………………………….. 51

3. Самоорганізація як принцип………………………………………………………… 54

4. Рівні, типи і моделі самоорганізації системи безпеки…………………….. 57

5. Система безпеки як спосіб самоорганізації…………………………………… 59

Контрольні питання та завдання…………………………………………………….. 60

Рекомендована література……………………………………………………………… 60

РОЗДІЛ 3 Безпека — концептуальне ядро безпекознавства…. 63

1.Природа і сутність безпеки……………………………………………………………. 63

2. Поняття, суть і зміст мети соціальних процесів безпеки………………… 71

3. Мета і засоби безпеки…………………………………………………………………… 73

4. Безпека як результат управлінського впливу………………………………… 77

5. Безпека і механізм соціального управління………………………………….. 82

6. Безпека і процедурні засади управління……………………………………….. 86

7. Поняття та види об’єктів та суб’єктів безпеки………………………………. 90

Контрольні питання та завдання…………………………………………………….. 94

Рекомендована література……………………………………………………………… 94

РОЗДІЛ 4 ПРИРОДА ЗАГРОЗ…………………………………………………………………….. 97

1. Поняття та зміст загрози……………………………………………………………… 97

2.Класифікація загроз…………………………………………………………………… 101

Контрольні питання та завдання…………………………………………………… 112

Рекомендована література……………………………………………………………. 112

РОЗДІЛ 5 Діагностування загроз…………………………………………………… 115

1. Підходи до формування критеріїв і показників безпеки………………… 115

2. Реєстрація і вимір небезпек та загроз…………………………………………… 124

3. Моделювання небезпек та загроз……………………………………………….. 125

Контрольні питання та завдання…………………………………………………… 128

Додаткові завдання……………………………………………………………………… 128

Рекомендована література……………………………………………………………. 128

РОЗДІЛ 6 Механізми регулювання рівня безпеки…………………… 130

1. Концептуальні основи управління рівнем безпеки………………………. 130

2. Основні механізми реалізації політики в сфері забезпечення безпеки. 132

Контрольні питання та завдання…………………………………………………… 138

Додаткові завдання……………………………………………………………………… 138

Рекомендована література……………………………………………………………. 138

РОЗДІЛ 7 Системи безпеки………………………………………………………………. 140

1. Поняття та зміст системи безпеки………………………………………………. 140

2. Сутність системи безпеки…………………………………………………………… 154

3. Система забезпечення безпеки……………………………………………………. 154

4. Принципи функціонування системи безпеки………………………………. 163

Контрольні питання та завдання…………………………………………………… 166

Додаткові завдання……………………………………………………………………… 166

Рекомендована література……………………………………………………………. 166

РОЗДІЛ 8 Правове забезпечення безпеки……………………………………. 169

1. Архітектоніка системи правового регулювання забезпечення безпеки. 169

2. Методологія побудови концепції безпеки……………………………………. 171

3. Формування Доктрини безпеки…………………………………………………… 176

4. Концептуальні основи  формування правового поля забезпечення національної безпеки України………………………………………………………………… 180

Контрольні питання та завдання…………………………………………………… 190

Додаткові завдання……………………………………………………………………… 190

Рекомендована література……………………………………………………………. 191

ГЛОСАРІЙ БЕЗПЕКОЗНАВСТВА……………………………………………………………. 193

А……………………………………………………………………………………………………………… 193

Б………………………………………………………………………………………………………………. 193

В………………………………………………………………………………………………………………. 194

Г………………………………………………………………………………………………………………. 195

Д……………………………………………………………………………………………………………… 196

Е………………………………………………………………………………………………………………. 196

З………………………………………………………………………………………………………………. 197

І……………………………………………………………………………………………………………….. 198

К……………………………………………………………………………………………………………… 198

Л……………………………………………………………………………………………………………… 199

М…………………………………………………………………………………………………………….. 199

Н……………………………………………………………………………………………………………… 200

О……………………………………………………………………………………………………………… 201

П……………………………………………………………………………………………………………… 202

С……………………………………………………………………………………………………………… 203

Т………………………………………………………………………………………………………………. 205

У……………………………………………………………………………………………………………… 208

Ф……………………………………………………………………………………………………………… 208