Відзив В.А.Ліпкана на автореферат дисертації Говійко Євгена Анатолійовича «Адміністративно-правовий статус Національного центрального бюро Інтерпол»

ВІДЗИВ

на автореферат дисертаційного дослідження

Говійко Євгена Анатолійовича «Адміністративно-правовий статус Національного центрального бюро Інтерпол», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

Період активного розвитку міжнародного співробітництва в протидії злочинності припадає на ХІХ ст., оскільки саме тоді набуває розвитку інститут міжнародних конференцій, в рамках якого були вироблені ті конкретні елементи інституційної системи (структура, органи, процедура тощо), які потім були використані в міжнародних організаціях. До цього періоду відносять появу міжнародної злочинності, причинами чого, були: – розвиток міжнародних відносин у сфері економіки, торгівлі, міжнародного туризму, що призвело до спрощення прикордонних правил, створюючи сприятливі можливості для переміщення злочинців через різні країни; – зростання національної злочинності, яка є джерелом міжнародної; – поширення різновиду злочинів (наркоторгівля, торгівля жінками та дітьми), успішне запобігання яким було можливе лише на міжнародному рівні; – технічний прогрес, який надавав злочинцям нові можливості для успішного вчинення злочинів на території декількох країн та уникнення кримінального переслідування.

У певному розумінні транснаціональну організовану злочинність можна назвати еволюцією злочинної діяльності, явищем якісно нового рівня порівняно з “міжнародною злочинністю” ХІХ ст.

Однією з перших міжнародних міжурядових організацій головним завданням якої була боротьба з міжнародною злочинністю є Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол.

Особливу увагу заслуговує той факт, що дисертантом здійснено дослідження природи та структури адміністративно-правового статусу Національного центрального бюро Інтерпол. Автор розкрив зміст кожної структурного елементу даного статусу.

Цим та іншим питанням приділена увага у дисертаційному дослідженні Говійко Є.А. на тему «Адміністративно-правовий статус Національного центрального бюро Інтерпол». Враховуючи зазначене, дане дослідження є актуальним і своєчасним на шляху становлення демократичної держави.

Результати ознайомлення зі змістом автореферату дисертації, дозволяють стверджувати, що вдало визначені мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження (С. 3-4) дають підстави вважати, що дане дисертаційне дослідження має логічний виклад та виконано в повному обсязі.

Методи дослідження застосовані у науковій роботі правильно і досить повно, а емпірична база є широкою, різноманітною, глибоко вивченою (С. 3-4). Зокрема, заслуговує на позитивний відгук той факт, що в процесі дослідження за допомогою соціологічного та статистичного методів узагальнено юридичну практику, проаналізовано емпіричну базу статистичні дані практичної діяльності Міністерства внутрішніх справ України за 2010-2011 рр.; статистичні та практичні дані Робочого апарату Укрбюро Інтерпол за 2010-2011 рр., а також результати анкетування 300 осіб, в тому числі посадових та службових осіб Робочого апарату Укрбюро Інтерпол та пересічних громадян щодо надання Національним центральним бюро послуг

Запропоновані та обґрунтовані дисертантом положення і рекомендації становлять значну наукову цінність, оскільки в дисертації вирішено важливу проблему, що має суттєве значення для науки адміністративного права. Результати дослідження можуть бути використані для покращення практичної та правозастосовної діяльності державних органів, у науково-дослідній роботі та навчальному процесі.

В авторефераті містяться положення та наводяться дефініції, які викликають зауваження та потребують уточнень.

1. На С. 8 як один із здобутків сучасного періоду розвитку Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол Ви згадуєте про запущену веб-телекомунікаційну систему I-24 / 7. Скажіть, що це за система?

2. В підрозділі 1.3. зазначено, що Вами було досліджено процес формування та захисту інформації баз та банків даних Інтерпол. Скажіть, а яким чином здійснюються дані процеси?

Наведене зауваження, суттєво не впливає на загальний позитивний висновок щодо якості проведеного дослідження.

Виходячи з вищевикладеного та судячи із змісту автореферату, можна стверджувати, що здобувач надав до захисту змістовну оригінальну наукову працю, яка відповідає вимогам ВАК, зокрема п.п. 12, 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, а її автор – Говійко Євген Анатолійович – заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право.