Відзив доктора юридичних наук, доцента В.А. Ліпкана на автореферат дисертації Приходька Юрія Павловича “Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальними вибухами”

До спеціалізованої вченої ради Д. 26.007.05

Національної академії внутрішніх справ

ДП – 680, м. Київ, Солом’янська площа, 1

 

 

ВІДЗИВ

 

на автореферат дисертації Приходька Юрія Павловича “Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальними вибухами”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

 

 

Актуальність дослідження Приходька Ю.П., обумовлена тим, що не дивлячись на значний внесок багатьох вчених-криміналістів в розробку теоретичних і практичних засад криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, вчинених за допомогою вибухових пристроїв і вибухових речовин, на сьогодні виникає ряд проблем, вирішення яких потребує як експертна практика, так і практика розслідування злочинів у цілому. Так, невирішеними залишаються проблеми підвищення ефективності техніко-криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних вибухів, інформаційного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності вибухотехнічних та експертних підрозділів у сенсі використання спеціальних знань.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід у розв’язанні конкретних наукових завдання, що мають важливе значення для науки і експертної практики та полягає в удосконаленні теоретичних і методологічних засад, а також розробці практичних рекомендацій щодо техніко-криміналістичного забезпечення розслідування такої категорії злочинів, як кримінальні вибухи.

Вивчення змісту автореферату Приходька Ю.П. показало, що його дисертація є новим комплексним монографічним дослідженням, виконаним на високому науковому рівні, в якому враховано сучасні потреби щодо розслідування злочинів пов’язаних із використанням вибухових пристроїв і вибухових речовин.

Також слід зазначити, що значною є емпірична база дослідження, яку склали наукові результати досліджень криміналістів, судова, слідча та експертна практика: статистичні дані про динаміку та кількість злочинів, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв і вибухових речовин; узагальнені дані опитувань працівників Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України, Експертної служби МВС України, всього 127 респондентів, що представляють всі області України та місто Київ.

Одержані результати є новими, їх вірогідність забезпечувалась проведенням комплексного аналізу проблемних питань техніко-криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних вибухів, методологічною базою якого стали напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених-криміналістів. Крім того, вдалий вибір методів дослідження та вміле їх використання зумовили успішне виконання поставлених автором завдань.

Безперечно, до здобутку наукового дослідження Приходька Ю.П.  відносяться впровадження результатів дисертації в практичну діяльність та навчальний процес, що сприятиме підвищенню професійної майстерності співробітників практичних підрозділів правоохоронних органів, а також курсантів і слухачів.

Структура та зміст автореферату відповідають сформульованим меті й завданням. Загальні висновки є лаконічними, логічними, послідовними, викладеними на високому рівні теоретичних і практичних узагальнень. Необхідно відзначити й належне оформлення автореферату дисертації.

Проте, позитивно оцінюючи автореферат дисертації Приходька Ю.П., потрібно вказати на таке зауваження:

1. Розкриваючи емпіричну базу дослідження (с. 4, 10), автор посилається на результати опитування 127 працівників Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України, Експертної служби МВС України щодо ефективності  та достатності використання  технічних засобів, під час огляду місця подіції за фактом кримінального вибуху. Проте, в авторефераті не зазначено, чи були ці відомості належним чином систематизовані та представлені у дисертації.

Висловлене зауваження не впливає на загальну позитивну оцінку наукового дослідження дисертанта.

Зміст автореферату свідчить про те, що дисертація Приходька Ю.П. є завершеним, самостійним дослідженням, що містить нові науково-обґрунтовані теоретичні результати та має практичну цінність.

Отже, дисертація Приходька Юрія Павловича “Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з кримінальними вибухами» відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 –  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

Голова Інституту стратегічних комунікацій ГОСЛ

доктор юридичних наук, доцент                                                                                                                                      В.А.Ліпкан