Боротьба з тероризмом: новий словник В. А. Ліпкана

 

Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях. словник. Київ : Магістр–ХХІ століття, 2009. 162 с.

Даний словник — одна з перших спроб осмислити боротьбу з тероризмом із позицій системного підходу.

У ньому зібрані основні поняття і терміни, якими послуговуються у сфері боротьби з тероризмом, а також користуються при викладанні антитерористичних дисциплін. Більше того у словнику міститься короткий опис найбільш відомих терористських організацій.

Основна термінологія довідника успішно апробована в Академії управління МВС України, Київському національному університеті внутрішніх справ, Інституті права і безпеки підприємництва Європейського університету, Інституті менеджменту безпеки університету економіки та права „КРОК”, використана в Міжнародній поліцейській енциклопедії, словнику термінів та визначень недержавної системи безпеки Українського союзу промисловців та підприємців.

Даний словник є логічним продовженням авторської серії В. А. Ліпкана „Боротьба з тероризмом”:

 

  1. Ліпкан В. А. Тероризм і національна безпека України : монографія. Київ : Знання, 2000. 184 с.
  2. Ліпкан В. А., Кондратьєв П. Я. Боротьба з тероризмом: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 20 с.
  3. Ліпкан В. А.  Никифорчук Д. Й., Руденко М. М. Боротьба з тероризмом : монографія. Київ : Знання, 2002. 254 с.
  4. Ліпкан В. А.  Роль МВС України у боротьбі з тероризмом в контексті співробітництва з ЄС // Тероризм та боротьба з ним: теоретико-практичний аспект : монографія. Київ : НАСБУ, 2004. С. 245 – 258.
  5. Ліпкан В. А. Основи терорології (синергетична теорія тероризму). Київ : КНТ, 2006. 84 с.
  6. Ліпкан В. А. Боротьба з міжнародним тероризмом : Нормативна база. Київ : КНТ, 2007. 248 с.
  7. Ліпкан В. А., Івахненко О. А., Рижов І. М., Майоров В.В. Науково-практичний коментар до Закону України „Про боротьбу з тероризмом”. Київ : КНТ, 2009. 208 с.
  8. Боротьба з тероризмом : [навчальний посібник] / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, О. М. Джужа та ін. – К.: Видавничий дім Скіф, 2013. – 548 с.

Словник може бути використаний як у навчальній і науковій, так і у практичній діяльності при здійсненні боротьби з тероризмом. Він стане у нагоді студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також фахівцям у сфері забезпечення національної безпеки — усім тим, кого хвилюють системні проблеми боротьби з тероризмом.

 

Передусім, хотів б подякувати Вам за те, що виявили зацікавленість щодо даного довідника. Він є одним із перших в Україні, який присвячено опису феномену тероризму і протидії йому через надання визначень і понять.

Зауважу, що побудова категорійно-понятійного апарату терорології — наукового напряму, об’єктом якого виступає тероризм, як і суто наукова інтерпретація їх змісту, перебуває в процесі формування. На жаль, несформованість даної теорії почасти неадекватно сприймаються як в наукових колах, так і серед практиків антитерористичної діяльності. Починаючи від абсолютного заперечення необхідності формування словника термінів та понять і закінчуючи прагненням унормувати кожен крок і відповідно його формально описати — у такій творчій атмосфері узвичаєно розвивається щось цікаве, нове, конструктивне.

Негативним чинником розвитку терорології виступає той факт, що узвичаєно тероризм розглядається крізь призму кримінології, політології, кримінального та міжнародного права, що значно звужує як його адекватний опис, так і відповідно формування категорійно-понятійного апарату. Більше того, слід визнати і той факт, що навіть і зараз проблеми боротьби з тероризмом все ще включають до сфери наукових інтересів передусім науковців із силових структур, дослідження яких почасти носять закритий характер, а отже і унеможливлюють здатність широкого загалу концептуалізувати напрацьовані аналітиками спеціальних служб матеріали. За таких умов створення даного словника є потребою дня.

Ще одним підтвердженням цьому є те, що навіть і нині в Україні так і виникло наукової школи терорології, на жаль не набули широкого набутку підручники, навчальна література з цих питань. Утім саме життя з його потребами, буремна безпекова дійсність, все більша порізненість держави від власно державних проблем і концентрування уваги на вирішення вузько політичних проблем і власних бізнесових інтересів зумовлюють активізацію наукового пошуку, теоретичного обґрунтування практичних потреб у забезпеченні антитерористичної безпеки нашої держави. Даний напрям ми вважаємо превентивним рушієм до формування оновленої методології функціонування та розвитку інституціональної антитерористичної системи.

Рушієм даної роботи стала безпосередня участь автора у роботі Експертної комісії при раді Українського союзу промисловців та підприємців із корпоративної безпеки, Експертної комісії громадської організації „Міжнародна антитерористична єдність”, викладання терорологічних дисциплін, під час яких неодноразово порушувалося питання про необхідність і нагальну потребу формування такого роду наукової продукції.

Не дивним є те, що в даному виданні певної спрямованості отримали дослідження діяльності терористських організацій і запропонування термінів, які описують ті чи інші сторони практичної антитерористичної діяльності. Цьому допомогли як знання самих авторів, їхня викладацька діяльність, плодотворні дискусії з практичними працівниками, так і наполеглива та копітка діяльність самих студентів і магістрантів.

Переконаний, що наявність словника не є даниною моді, а слугує лакмусовим папірцем наближення до вироблення спільного розуміння базових категорій терорології. Адже без цього, коли фахівці різних галузей розмовляють власною мовою, не розуміючи, а подеколи і не чуючи один одного, подальший рух приречений на безплідне блукання манівцями безпеки, на противагу реальній можливості відпрацювати прийнятні для загалу критерії визначення тих чи інших базових понять, а відтак і унормувати безпосередню антитерористичну діяльність.

У процесі підготовки довідника були використані численні літературні джерела, зокрема проаналізовано наукові праці передусім зарубіжних учених, конвенціональна база в даній сфері, узагальнено практичну діяльність суб’єктів боротьби з тероризмом, матеріали антитерористичних навчань.

Моя мета полягає в тому, щоб закласти фундамент для уніфікованого розуміння понять, які описують процеси у сфері безпеки. Наявність термінології є одним зі свідчень самостійності теорії безпеки, це є своєрідний тест на знання власної мови. Адже без неї жоден науковий напрям не може перетворитися на самостійну галузь знань.

Звичайно, слід говорити і про суто практичну спрямованість: озброїти суб’єктів боротьби з тероризмом сучасними знаннями в галузі терорології, сприяти формуванню не лише єдиного розуміння, але й формування на цій основі уніфікованих підходів до протидії тероризму.

Відтак, дане видання — є синтезом, спробою здійснення систематизації вже набутого, демонстрації власних напрацювань, і безперечно запрошення небайдужих для конструктивних дискусій. У словнику містяться ключові терміни та поняття, що їх вивчають студенти при опануванні навчальних дисциплін „Національна безпека України”, „Теорія управління безпекою соціальних систем”, „Безпекознавство”, „Теорія національної безпеки”, „Боротьба з тероризмом”, „Міжнародне право”, „Право міжнародної безпеки” тощо.

Слід зазначити, що при розробленні даного видання було надано методологічну допомогу керівництвом Київського національного університету внутрішніх справ, зокрема  Шакуном В.І., керівництвом Інституту менеджменту безпеки Університету економіки та прав „КРОК”, зокрема, особливу подяку хотілося б висловити П.Я. Пригунову. Окрема дяка віце-президенту Українського союзу промисловців і підприємців В.В.Крутову, за підтримки якого розпочалася плідна робота щодо формування Міжнародної антитерористичної єдності. Окрема дяка Рижову І.М. конструктивні і творчі дискусії з яким спіткали до нового осмислення феномену тероризму.

Моя мета — стабільно процвітаюча Україна. Переконаний, шановний читач, що Вам не байдуже ваше майбутнє і ваших близьких. Будемо красно вдячні за внесок у скарбницю протидії тероризму, якщо долучитеся до справи формування інституціональної антитерористичної системи, висловивши власну думку щодо тих чи інших термінів та понять, які не знайшли свого опису в даному виданні або щодо яких у вас є власне бачення.

 

Вдячний за співпрацю, живіть у мирі та злагоді!