Ліпкан В.А. очолив першу в Україні кафедру міжнародних відносин та національної безпеки

З утворенням Київського національного університету внутрішніх справ у її складі була сформована цілком нова кафедра — кафедра міжнародних відносин та національної безпеки, перше організаційне засідання якої відбулося 31 серпня 2006 року.

 

Кафедру очолив Володимир Анатолійович Ліпкан – кандидат юридичних наук, доцент.

Цей напрям науково-педагогічної діяльності ви­щої школи самостійно виокремився в нашому елітному закладі ще у 90-х роках минулого століття, коли теорії та практики управління органами внутрішніх справ викладалися основні безпекові дисципліни. Подальший розвиток і трансформація архітектури систем безпеки різного рівня, а також зміна акцентів в діяльності органів внутрішніх справ спричинили усвідомлення необхідності створення окремої кафедри, в рамках якої б викладалися дисципліни безпекового циклу, а також міжнародне право, право міжнародної безпеки, інформаційне право тощо. Більше того, ге­незис і формування теорії національної безпеки як самостійної міждисциплінарної науки призвів до створення цілісної за змістом та освітянської по суті теорії національної безпеки.

Розвитку кафедри сприяла значна організацій­на підтримка з боку ректорату університету, Міністра внутрішніх справ, керівництва ГУБОЗ МВС України.

Кафедра міжнародних відносин та національної безпеки здійснює навчально-методичну, науко­во-дослідну і виховну роботу зі слухачами та курсантами. Навчаль­ний процес забезпечується в усіх інститутах і відділеннях  університету викладанням циклу наступних спеціальних ди­сциплін: „Міжнародне право”, „Право міжнародної безпеки”, „Міжнародна безпека”, „Теорія національної безпеки”, „Національна безпека України”, „Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції”, „Організація діяльності поліції зарубіжних країн”, „Безпека підприємницької діяльності”.

Окрім цього, викладачами кафедри здійснюється розробка навчальних дисциплін за наступними напрямами:

r     інформаційна безпека — „Інформаційна безпека”, „Державна інформаційна політика”, „Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом”, „Інформаційне право”, „Організаційні  і тактичні основи проведення спеціальних інформаційних операцій”, „Інформаційні війни”;

r     воєнно-політична безпека — „Воєнна безпека”, „Геополітика і геостратегія сучасної України”, „Внутрішня безпека”, „Державна безпека”, „Сили спеціального призначення”, „Стандарти НАТО в сфері безпеки”, „Глобалізація і безпека розвитку”, „Регіональна безпека”;

r     міжнародні відносини — „Міжнародні відносини і світова політика”, „Зовнішня політика України”, „Теорія міжнародних відносин”, „Теорія цивілізацій”, „Теорія тринітаризму”,

r     протидія міжнародній злочинності — „Боротьба з тероризмом”, „Міжнародно-правові стандарти боротьби з міжнародним тероризмом”, „Протидія екстремістській діяльності”;

r     методологічні науки — „Теорія систем”, „Синергетика”, „Прогностика”, „Еволюціоника”.

В умовах формування Україною власного зовнішньо- та внутрішньополітичного курсів, важливого значення набуває реформування органів внутрішніх справ, перетворення їх на систему органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління в галузі внутрішніх справ. Відтак, зміщення акценту з виключно міліцейської на поліцейську діяльність потребує адекватного коригування як навчальних планів, так і безпосередньо розширення кола дисциплін, що викладаються. Передусім за рахунок уведення безпекових дисциплін.

Кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент — Ліпкан Володимир Анатолійович, який є автором 5 монографічних досліджень, а також 10 навчальних посібників, брошур, біля 160 праць наукового і публіцистичного характеру, що стосуються даної проблематики. Він виступав експертом законопроектів з питань безпеки, був помічником-консультантом народного депутата Верховної Ради України комітету з питань національної безпеки і оборони, є експертом комітету економічної безпеки Українського союзу промисловців та підприємців України.

Забезпечують навчально-методичний процес: професор кафедри, доктор юридичних наук Антипенко В.Ф., старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук Лапка О.Я., старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук Шостенко О.І., викладач кафедри Максименко Ю.Є., доцент кафедри Лисюченко В.П., старший викладач кафедри Слободянюк І.В.

Діяльність кафедри спрямована на здійснення на новітньому науковому і методичному рівнях підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі безпеки; розробку і запровадження актуальних програм курсової підготовки з теорії безпеки та міжнародного права; проведення фунда­ментальних і прикладних наукових досліджень щодо підготовки науко­во-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації; підготовку, перепід­готовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів системи МВС.

Найбільш концептуальні питання національної та міжнародної безпеки регулярно заслуховуються на засіданнях кафедри, а про­блеми, що носять міжкафедральний характер, розглядаються на спі­льних нарадах з провідними кафедрами Навчально-наукових інститутів університету. Окрема увага приділена підтримці ор­ганізаційних зв’язків із спорідненими кафедрами відомчих вузів та інших безпекових як державних, так і недержавних відомств та організацій.

У навчальний процес активно запроваджуються новітні інфор­маційні технології та комп’ютерне тестування слухачів за спеціально розробленими програмами та завданнями для визначення їх фахово­го рівня.

Для забезпечення практичної спрямованості навчання широко практикується запрошення до викладання та проведення занять пра­цівників апарату Ради національної безпеки і оборони, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту проблем міжнародної безпеки, Інститут стандартів безпеки, Національної академії оборони України тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно залуча­ється до рецензування та експертизи проектів законодавчих і відомчих нормативних актів, надання наукових та практичних консультацій з проблем національної безпеки та зовнішньої політики, опанування та рецензування дисертаційних досліджень.