ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

 

 

Бамбізов Євген Євгенович

здобувач Запорізького національного університету

 

Плюралізм соціальних потреб детермінує різноманітність функцій держави, які реалізуються спеціально створеними для цього установами, підприємствами та органами.

За допомогою функцій визначаються не лише демократичність, соціальність, рівень розвиненості держави, а й надаються інші характеристики, зокрема: правильність та обґрунтованість пріоритетів держави, рівень організованості та ефективності функціонування державних органів.

Саме тому пізнання функцій як держави, так й створених нею інституцій, сприяє виявленню їх соціального змісту та сутності, а також тих завдань, які стоять перед ними на тому чи іншому етапі розвитку.

У функціях держави та її державних органів відображаються призначення держави, цілі та завдання здійснення державної влади на конкретно визначеному історичному етапі розвитку.

«Функції держави постійно розвиваються під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Одні функції виникають, другі змінюються, треті зникають. Такими факторами можуть бути радикальні соціальні зміни в суспільстві; зміни типу, форми держави; сутність держави і її соціальне призначення; особливості завдань і цілей, які стоять перед державою на тому чи іншому етапі її розвитку; національні моменти — мова, культура, традиції, самобутність населення, взаємовідносини етносів, які проживають на території країни; науково-технічний, інтелектуальний розвиток всієї цивілізації; процеси інформатизації суспільства, створення загальнопланетарного інформаційного простору; екологічний фактор; інтеграція світової економіки; міжнародна обстановка та ін.» [1, с. 56].

Слід зауважити, що нині в юридичній доктрині категорії «функції держави» чи «функції державних органів» визначаються не лише як «напрями діяльності», а й як «механізм державного впливу на суспільні процеси, суспільні відносини». Адже реалізація функцій в тих чи інших сферах суспільного життя сприяє  створенню, зміні чи припиненню певних соціальних процесів та суспільних відносин.

Здійснення конкретних функцій може як стабілізувати умови розвитку суспільства, так і посилити його кризовий стан [2, с. 62].

Зважаючи на конкретні обставини для кожного періоду становлення держави стають пріоритетними різні функції. Нині ж вагому роль в усіх сферах життєдіяльності суспільства має інформаційна функція, адже від того хто, не лише  володіє, а й яким чином і за допомогою яких засобів використовує інформацію залежить ефективність функціонування системи стратегічних комунікацій.

При чому інформаційна функція є важливою не лише для тих органів, які безпосередньо створені для забезпечення та реалізції інформаційних інтересів людини, суспільства та держави, а й для тих, мета створення яких була абсолютно іншою.

Так, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску [3]. Отже, основним функціональним призначенням ДФС України є забезпечення національних інтересів у податковій та митній сферах.

Попри здавалось би допоміжний характер інформаційної функції, діяльність податкових органів так чи інакше пов’язана зі збиранням, зберіганням, використанням і поширенням інформації. Більше того, ефективність реалізації інформаційної функції податковими органами детермінує ефективність виконання покладених основних функцій, а саме забезпечення відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Однак дана проблематика є доволі нерозробленою у вітчизняній юридичній доктрині. Лише деякі аспекти інформаційної тематики порушуються окремими дослідниками в контексті питань інформаційної безпеки [4], податкової таємниці [5], податкової інформації [6-9] тощо.

Отже, визначення особливостей реалізації інформаційної функції податкових органів, а також ДФС України в контексті становлення системи стратегічних комунікацій є важливим та своєчасним напрямом наукової діяльності, що дозволить визначити специфіку організаційно-функціонального механізму у цій сфері, стан та перспективи удосконалення забезпечення інформаційної складової діяльності цих органів.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
  2. Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. – К. : НАВС, 2017. – 318 с.
  3. Про Державну фіскальну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 // Офіційний вісник України. — 2014. — № 55. — Ст. 1507
  4. Субіна Т. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки в органах державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Т. В. Субіна. — Ірпінь, 2010. — 19 с.
  5. Ліпкан В.А. Правовий режим податкової таємниці в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, О. А. Мандзюк, Є. Ф. Збінський / за заг. ред. доктора юридичних наук В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2017. — 360 с.
  6. Ліпкан В.А. Правовий режим податкової інформації в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, О. В. Шепета, О. А. Мандзюк / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2015. — 404 с.
  7. Мандзюк О. А. Правовий режим податкової інформації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. А. Мандзюк. —Запоріжжя, 2014. — 19 с.
  8. Мандзюк О. А. Правовий режим податкової інформації в Україні : дис… канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олег Андрійович Мандзюк. — Запоріжжя, 2014. — 198 с.
  9. Мандзюк О. А. Стан та перспективи розвитку правового режиму податкової інформації в Україні : [монографія] / О. А. Мандзюк. — К. : Дорадо-Друк, 2015. — 192 с.