ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Бамбізов Євген Євгенович,

здобувач Запорізького національного університету

 

Визначено методологічні підходи щодо дослідження генезису інформаційної функції ДФС України у вітчизняній юридичній доктрині, класифіковано доктринальні джерела, предметом розгляду яких є окремі аспекти інформаційної функції ДФС України у вітчизняній юридичній доктрині та виокремлено етапи розвитку наукової думки у цій сфері.

Ключові слова: інформаційна функція, інформаційна діяльність, ДФС України, інформаційна функція ДФС України, генезис наукових досліджень

 

Определены методологические подходы к исследованию генезиса информационной функции ГФС Украины в отечественной юридической доктрине, классифицированы доктринальные источники, предметом рассмотрения которых являются отдельные аспекты информационной функции ГФС Украины в отечественной юридической доктрине и выделены этапы развития научной мысли в этой сфере.

Ключевые слова: информационная функция, информационная деятельность, ГФС Украины, информационная функция ГФС Украины, генезис научных исследований

 

The methodological approaches to the study of the genesis of the information function of the SFS of Ukraine in the domestic legal doctrine are determined, doctrinal sources are classified, the subject of consideration of which are certain aspects of the information function of the SFS of Ukraine in the domestic legal doctrine, and the stages of development of scientific thought in this area are identified.

Key words: information function, informational activity, SFS of Ukraine, information function of SFS of Ukraine, genesis of scientific researches

 

Входження України в епоху постмодернізму вимагає переосмислення традиційних підходів до розуміння функцій та завдань органів державної влади. Так, Державна фіскальна служба України (ДФС України) визнається центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. Реалізація покладених на неї завдань неможлива без збирання, зберігання та поширення інформації як стратегічного ресурсу.

Отже поряд з «класичними функціями» цієї інституції актуалізується й інформаційна функція.

Однак інформаційна функція ДФС України здебільшого розглядалась крізь призму окреслення окремих напрямів інформаційної діяльності податкових органів України як-от: захист інформаційної безпеки податкових органів, охорона податкової таємниці, забезпечення доступу до публічної податкової інформації тощо. При чому окремі аспекти цієї теми висвітлюються у контексті наукових розвідок з інформаційного, адміністративного, кримінального, цивільного права тощо.

Саме тому важливим науковим завданням є дослідження генезису інформаційної функції ДФС України у вітчизняній юридичній доктрині, що й зумовило актуальність написання цієї наукової статті.

Метою написання даної наукової статті є окреслення рівня розробленості інформаційної функції ДФС України в вітчизняній юридичній доктрині.

Задля цього автором поставлені такі завдання:

-       визначити методологічні підходи щодо дослідження генезису інформаційної функції ДФС України у вітчизняній юридичній доктрині;

-       класифікувати доктринальні джерела, предметом розгляду яких є окремі аспекти інформаційної функції ДФС України у вітчизняній юридичній доктрині;

-       визначити особливості доктринальних підходів щодо дослідження інформаційної функції ДФС України;

-       виокремити етапи генезису наукових джерел, предметом розгляду яких є окремі аспекти інформаційної функції ДФС України у вітчизняній юридичній доктрині.

Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників, які окреслювали різні аспекти інформаційної проблематики в діяльності вітчизняних податкових органів, є: І. Бабін, С. Дуканов, Є. Збінський, І. Кучеров, М. Костенко, О. Мандзюк, В. Політило, К. Проскура, О. Тімарцев, О. Шевчук, К. Юсупов тощо.

Зважаючи на міжгалузевий характер порушеної проблематики, не менш вагомими при розкритті теми цієї наукової статті є праці фахівців теорії держави та права С. Алєксєєва, С. Гусарєва, М. Козюбри, А. Колодія, В. Копєйчикова, Л. Луць, Н. Оніщенко, П. Рабіновича, а також фахівців інформаційного права, серед яких: В. Баскаков, В. Гавловський, М. Гуцалюк, М. Дімчогло, В. Залізняк, Б. Кормич, В. Ліпкан, О. Логінов, Ю. Максименко, А. Марущак, П. Матвієнко, Л. Рудник, О. Стоєцький, А. Тунік, К. Татарникова, О. Тихомиров, В. Цимбалюк, Л. Харченко, К. Череповський, М. Швець, Т. Шевцова, О. Шепета, О. Чуприна.

Особливе місце серед наукових розвідок у сучасній юридичній доктрині займають монографічні дослідження серії «ORDO ORDINANS», започаткованої представниками української наукової школи інформаційного права В. А. Ліпкана [1-7].

Дослідження генезису наукових джерел, предметом розгляду яких виступали окремі засади інформаційної функції ДФС України, здійснюватиметься з урахуванням міждисциплінарності та багатоаспектності порушеної проблематики.

До того ж інформаційна проблематика податкових органів України є доволі новим, а тому недостатньо розробленим науковим напрямом у вітчизняній юридичній науці. Саме тому слід констатувати відсутність значного масиву літератури з цієї проблематики на рівні монографічних джерел, адже науковці приділяли увагу цій тематиці переважно в наукових статтях.

Зважаючи на особливості предмета дослідження, а також обраного методологічного інструментарію, розгляд наукової розробленості інформаційної функції ДФС України здійснюватиметься шляхом окреслення тих наукових джерел, де розкрито найбільш суттєві засади порушеної проблематики, розташуванням їх за галузевим та хронографічним критеріями.

Обраний підхід сприятиме системному, всебічному та об’єктивному розкриттю наукової розробленості інформаційної функції ДФС України.

Особливе місце серед наукових робіт займають загальнотеоретичні праці, де розкриваються теоретико-методологічні особливості понятійно-категоріального апарату, зокрема такі юридичні категорії як: «функція держави», «функція державного органу», «функція державної влади», «внутрішні функції держави», «зовнішні функції держави», «інформаційна функція держави», «форми здійснення функцій держави», «методи здійснення функцій держави» тощо.

Аналіз загальнотеоретичних монографічних робіт, в яких розглядаються концептуальні теоретико-методологічні аспекти функціональності держави та її органів, дозволяє класифікувати їх на декілька груп:

1)                    ті, де визначаються загальні засади теорії функцій держави;

2)                    ті, в яких конкретизуються окремі види функцій держави;

3)                    ті, що присвячені особливостям діяльності та функцій окремих органів державної влади.

Слід зауважити, що розгляд наукової розробленості предмета дослідження в загальнотеоретичних розвідках дозволяє дійти таких висновків.

  1. Інформаційна функція ДФС України не стала окремим предметом наукового розгляду на рівні монографічних загальнотеоретичних розвідок.
  2. Здебільшого в загальнотеоретичних розвідках розкриваються загальні та особливі теоретико-правові та методологічні засади функцій держави чи функцій окремих органів державної влади, принципи, форми та методи здійснення функцій держави.
  3. Загальнотеоретичні розвідки є важливими з точки зору удосконалення понятійно-категоріального апарату у цій сфері, а саме виокремлення наукових підходів щодо визначення понять «функція держави», ознак функцій держави, співвідношення з іншими суміжними юридичними поняттями, а також загальної характеристики форм та методів здійснення функцій держави.
  4. Окремі аспекти порушеної тематики розглядаються в загальнотеоретичних розвідках переважно в контексті дослідження теоретико-правових засад інформаційної безпеки як функції держави, податкової функції держави, правового забезпечення інформаційної політики.

Крім загальнотеоретичних робіт, найбільш важливими для розкриття специфіки теми даної наукової роботи мають галузеві дослідження. Аналіз галузевих наукових розвідок дозволив констатувати, що здебільшого порушена проблематика знайшла своє відображення у рамках досліджень з конституційного, адміністративного та інформаційного права.

Аналіз конституційно-правових наукових розвідок у контексті наукової розробленості порушеної проблематики дозволив дійти висновку, що здебільшого окремі аспекти інформаційної функції ДФС України розглядаються в рамках дисертаційних досліджень, які слід класифікувати на декілька груп:

1)                    ті, в яких надається функціональна характеристика окремих суб’єктів конституційного права;

2)                    ті, в яких окреслюються конституційно-правові засади регулювання інформаційної сфери, особливості реалізації окремих інформаційних прав і свобод людини та громадянина, а також обмежень в реалізації таких прав і свобод людини та громадянина.

Ґрунтовний аналіз зазначених вище наукових робіт дозоляє висновувати, що в межах конституційно-правових розвідок окремі аспекти теми даної наукової статті було окреслено в контексті конституційно-правових засад регулювання інформаційної сфери, особливостей реалізації права на інформацію, права на доступ до інформації, права на звернення людини та громадянина, а також обмежень в реалізації таких прав і свобод.

Вагому роль у розробленості порушеної тематики мають адміністративно-правові розвідки, аналіз яких дозволив класифікувати їх на декілька груп:

1)        ті, в яких окреслено адміністративно-правовий статус та діяльність ДФС України як суб’єкта податкового права;

2)        ті, в яких окреслено адміністративно-правовий статус платників податків як суб’єктів податкового права;

3)        ті, що визначають адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки;

4)        ті, що присвячені адміністративно-правовому режиму окремих видів інформації;

5)        ті, що окреслюють особливості адміністративної відповідальності за окремі види інформаційних правопорушень;

6)        ті, що розкривають специфіку адміністративно-правового забезпечення реалізації окремих напрямів інформаційної функції в органах державної податкової служби України.

Слід зауважити, що адміністративно-правові розвідки є найбільш численними порівняно з загальнотеоретичними та іншими галузевими розвідками. Зважаючи на вимоги щодо обсягу цієї роботи, їх детальне дослідження є неможливим. Однак їх ґрунтовний наліз дозволив дійти таких висновків.

У рамках дисертаційних досліджень, в яких окреслено адміністративно-правовий статус та діяльність ДФС України як суб’єкта податкового права, ДФС України визнається важливою інституцією, що не лише реалізує державну політику у сфері адміністрування чи надає широкий спектр адміністративних послуг, а й виконує чимало консультативних та інформаційних завдань. Попри це, даний спектр завдань та функцій є малодослідженим фахівцями адміністративного права на рівні комплексного монографічного дослідження. Здебільшого окремі аспекти реалізації інформаційної функції ДФС України розкриваються крізь призму адміністративно-правового захисту деяких видів податкової інформації.

У дисертаційних дослідженнях, присвячених адміністративно-правовому статусу платників податків як суб’єктів податкового права, увага зосереджена, насамперед, на суб’єктивних правах платників податків з обліку та звітності, зі сплати податків чи правах на захист від правопорушень. Не меншої уваги серед дослідників приділено розкриттю адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян у податковій сфері, гарантіям захисту прав платників податків, провадженню у справах за зверненнями платників тощо. Слід зауважити, що інформаційні права платників податків досліджено лише у науковій розвідці С. О. Бондаренка «Суб’єктивні права платників податків: зміст та класифікація», однак автор необґрунтовано звужує їх зміст лише до права на отримання інформації платниками податків.

У рамках дисертаційних досліджень, що визначають адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки, розкрито адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні, а також стан та перспективи адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України. Попри те, що в даних розвідках відсутнє окреслення нашого предмета дослідження, важливими для ознайомлення є міркування дослідників щодо загроз національним інтересам в інформаційній сфері, шляхів протидії.

Найчисленнішими є дисертаційні дослідження, що присвячені адміністративно-правовому режиму окремих видів інформації. Зважаючи на те, що класифікація інформації законодавчо не уніфікована, а доктринальні бачення є доволі плюралістичними, що обумовлена авторською позицією щодо обрання критерію розподілу, дана категорія за предметом дослідження робіт є особливо багатогранною від адміністративно-правового забезпечення доступу до публічної інформації чи інформації з обмеженим доступом до адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян на інформацію.

Отже, в межах адміністративно-правових розвідок відсутнє комплексне дослідження інформаційної функції ДФС України, однак окремі аспекти даної проблематики знайшли своє відображення в контексті таких питань як адміністративно-правовий статус ДФС України та платників податків як суб’єктів податкового права, адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки, адміністративно-правовий режим окремих видів інформації, адміністративна відповідальність за окремі види інформаційних правопорушень, а також адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення у сфері справляння податків та взаємодії податкових органів із засобами масової інформації.

Особливо цінними для розробленості порушеної теми дослідження є роботи з інформаційного права. Попри те, що інформаційне право є доволі «молодою» галуззю права порівняно з іншими галузями права, слід констатувати про її особливий динамічний розвиток.

Саме тому дисертаційні дослідження такого спрямування потребують класифікації на певні групи:

1)                    в яких розкриваються загальнотеоретичні засади інформатизації держави, побудови інформаційного суспільства в Україні, особливості забезпечення інформаційних правовідносин, інформаційної функції та інформаційної політики держави;

2)                    де окреслюються стан та перспективи вітчизняного та зарубіжного інформаційного законодавства;

3)                    де конкретизується правовий режим окремих видів інформації;

4)                    присвячені окремим аспектам інформаційної діяльності ДФС України.

Отже, аналіз наукової розробленості інформаційної функції ДФС України дозволяє виокремити певні віхи (етапи) становлення наукової думки у цій сфері. На першому етапі відбулось формування загальнотеоретичних та методологічних засад функціональної характеристики держави, а також її органів, зокрема розроблення понятійно-категоріального апарату у цій сфері, класифікація функцій. На другому етапі наукові погляди зосереджуються на особливостях реалізації основних функцій держави, а саме політичної, економічної, культурної, соціальної тощо функцій держави На третьому етапі предметом уваги дослідників стають особливості здійснення функцій окремими державними органами. На четвертому етапі розкриваються зміст та специфіка реалізації особливих функцій органів держави, що обумовлені процесами інтеграції, глобалізації та інформатизації.

До того ж дослідження наукових розвідок, присвячених інформаційній функції ДФС України дозоляє дійти таких висновків.

1.        Багатоаспектність інформаційної функції ДФС України детермінувала розробленість проблематики в межах як загальнотеоретичних, так й деяких галузевих наук. Однак розвиток цих наукових досліджень характеризується певною дискретністю.

2.        У загальнотеоретичних розвідках розкриваються загальні теоретико-правові, методологічні аспекти здійснення функцій держави чи функцій окремих органів державної влади, принципи, форми та методи здійснення функцій держави, а також особливості забезпечення інформаційної безпеки як функції держави, податкової функції держави та інформаційної політики.

3.        У конституційно-правових роботах предмет дослідження репрезентується крізь призму конституційно-правових засад регулювання інформаційної сфери, особливостей реалізації права на інформацію, права на доступ до інформації, права на звернення людини та громадянина, а також обмежень в реалізації таких прав і свобод.

4.        Вагому роль у розробленості інформаційної функції ДФС України мають адміністративно-правові розвідки, де визначаються окремі аспекти предмета дослідження в контексті адміністративно-правового статусу ДФС України та платників податків як суб’єктів податкового та інформаційного права, адміністративно-правових засад забезпечення інформаційної безпеки, адміністративно-правових режимів окремих видів інформації, адміністративної відповідальності за окремі види інформаційних правопорушень, а також особливостей адміністративно-правового забезпечення окремих напрямів інформаційної функції в органах державної податкової служби України.

5.        У межах розвідок з інформаційного права розкриваються загальнотеоретичні засади інформатизації держави, побудови інформаційного суспільства в Україні, особливості забезпечення інформаційних правовідносин, інформаційної функції, інформаційної політики держави, інформаційного законодавства, а також правового режиму окремих видів інформації.

6.        Попри наявність численних наукових розвідок, де розглядаються різні аспекти порушеної тематики, вона є недостатньо розробленою, що обумовлює необхідність систематизації наукових поглядів у цій сфері шляхом проведення комплексного дослідження на рівні монографічної роботи.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Шепета О. В. Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації: [монографія] / О. В. Шепета. — К. : О. С. Ліпкан, 2012. — 296 с.

2. Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України : [монографія]. / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К., 2012. — 304 с.

3. Ліпкан В. А. Консолідація інформаційного законодавства України : [монографія] /  В. А. Ліпкан, М. І. Дімчогло / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. — 416 с.

4. Ліпкан В. А. Інкорпорація інформаційного законодавства України : [монографія] /  В. А. Ліпкан, К. П. Череповський / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. — 408 с.

5. Ліпкан В. А. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом в Україні : [Монографія] / В. А. Ліпкан, В. Ю. Баскаков / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : О. С. Ліпкан, 2013. — 344 с.

6. Ліпкан В. А. Правовий режим податкової інформації в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, О. В. Шепета, О. А. Мандзюк / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2015. — 404 с.

7. Ліпкан В. А. Правовий режим податкової таємниці в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, О. А. Мандзюк, Є. Ф. Збінський / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2017. — 360 с.