ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

 

Бамбізов Євген Євгенович

здобувач Запорізького національного університету

 

Податкові органи України є важливим елементом механізму держави. Поряд з суто контролюючими функціями вони виконують також й інформаційно-сервісні завдання. При чому на ефективність виконання покладених на них основних функцій безпосередньо впливає рівень інформаційного забезпечення їх діяльності, адже на кожному етапі їх діяльності здійснюється збір інформації, її передача каналами зв’язку в місце обробки, обробка, аналіз інформації та контроль за реалізацією інформації.

Попри важливість інформаційної складової діяльності податкових органів нині цьому питанню не приділена належна увага серед фахівців податкового права. Здебільшого дослідниками розглядаються різні аспекти інституту податкової таємниці. Однак інші напрями інформаційної діяльності не розкрито на належному рівні й донині:

-                співвідношення права на доступ до податкової інформації та захист податкової інформації;

-                публічність діяльності податкових органів держави;

-                інформаційне співробітництво податкових органів України з іншими державними органами та суб’єктами податкового права тощо.

Це сприяє актуалізації дослідження інформаційної функції податкових органів України, визначенню її сутності та змісту, форм та методів її здійснення, суб’єктів реалізації, принципів та механізму забезпечення.

Становлення та розвиток інформаційної функції податкових органів України здійснюється на тлі адміністративної, конституційної, муніципальної, правоохоронної тощо реформ.

Вагомий вплив на здійснення інформаційної функції цих органів має також проголошення євроінтеграційного зовнішньополітичного курсу, що обумовлює врахування міжнародно-правових стандартів у цій сфері.

Слід зауважити, що визначення поняття «інформаційна функція податкових органів держави» відсутнє як в наукових джерелах, так й у нормативно-правових актах.

Але в Податковому кодексі України визначаються концептуальні правові засади інформаційно-аналітичної діяльності контролюючих органів як комплексу заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій [1].

Навіть поверхневий аналіз зазначеної вище дефініції дозволяє констатувати, що категорія «інформаційна функція податкових органів держави» є більш широкою, що охоплює не лише комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, а й охорона та захист податкової інформації, інформаційний обмін між ДФС України та іншими органами державної влади, а також платниками податків.

Як вірно зауважує Ж. О. Павленко: «У широкому розумінні інформаційна функція − це загальносоціальна головна функція держави, в якій можна виділити дві похідні функції: функцію інформаційного забезпечення діяльності держави в цілому, її органів, установ, посадових осіб та інформаційно-комунікативну функцію, тобто функцію інформаційного обслуговування громадян – діяльності державних і суспільних органів, організацій, установ, посадових осіб щодо задоволення потреб і законних інтересів громадян в одержанні необхідних зведень, повідомлень, знань, що стосуються політичних, економічних, соціально-культурних і соціально-побутових сторін життєдіяльності держави, особистості, суспільства. У свою чергу, інформаційно-комунікативна функція, головне призначення якої — забезпечення реалізації конституційного права громадян на доступ до інформації, розпадається на низку самостійних елементів, головним з яких є інформування населення, що полягає в регулярному і цілеспрямованому наданні громадянам у встановленому законом порядку різних відомостей, повідомлень, знань, які об’єктивно, повно і вчасно характеризують роботу цих органів, а також прийняті ними рішення» [2, с. 210].

Отже, інформаційна функція ДФС України виявляється в таких напрямах як:

1) збір податкової інформації:

2) обробка та використання податкової інформації;

3) охорона та захист податкової інформації;

4) інформаційний обмін між ДФС України та іншими органами державної влади;

5) доступ до податкової інформації;

6) інформаційний обмін між ДФС України та платниками податків тощо.

Зважаючи на зазначене вище, інформаційна функція податкових органів держави – це діяльність податкових органів зі створення, збирання,  одержання,  зберігання,  використання, поширення, охорони та захисту податкової інформації, необхідної для виконання ними покладених на них завдань.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

  1. Податковий кодекс : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 13-14, № 15-16. — Ст. 112
  2. Павленко Ж. О. Поняття інформаційної функції держави / Ж. О. Павленко // Проблеми законності. — 2011. — № 117. — С. 202—211