Вдзив на дисертацію Павленка Д. В. на тему: «Адміністративна відповідальність суб’єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України»,

До спеціалізованої вченої ради К 26.004.16

 

ВІДГУК

на автореферат дисертації Павленка Д. В. на тему

«Адміністративна відповідальність суб’єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право.

 

На сучасному етапі суттєвих перетворень у соціальній, економічній, адміністративно-політичній сферах в Україні втілюється у життя адміністративна реформа. Пріоритетним напрямом у розбудові в Україні публічно-сервісної держави є надання публічних послуг з метою забезпечення реалізації прав, інтересів фізичних та юридичних осіб.

Важливо зауважити, що саме для соціальної держави характерним постає надання соціальних послуг, які мають всі ознаки публічних послуг і за своєю суттю є публічними, але критерієм виділення (на відміну від державних послуг) є не коло суб’єктів, що їх надають, а сфера, в якій вони реалізуються (охорона здоров’я, культура, освіта, наука).

Таким чином, актуальність представленої на рецензування роботи зумовлена потребою наукового розроблення питань, які стосуються адміністративної відповідальності суб’єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України. Очевидно, що дисертація Павленка Дениса Вікторовича є значним внеском у розв’язання теоретичних та прикладних проблем означеної сфери. Реалізація пропозицій і рекомендацій автора заповнить правову «порожнину» в адміністративно-правовій науці, підвищить ефективність нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності суб’єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України.

До позитивних здобутків автора, що становлять наукову цінність, слід віднести: обґрунтування вперше позиції про запропоновано та обґрунтовано модель сфери надання публічних послуг у аграрному секторі економіки України: 1) це сфера суспільних відносин, які виникають між суб’єктами надання публічних послуг у аграрному секторі економіки України та фізичними і юридичними особами як суб’єктами аграрного сектора та ініціаторами отримання публічних послуг; 2) залежно від видів публічних послуг, складу та ступеня відповідальності суб’єктів надання публічних послуг, виду суб’єкта отримання публічних послуг, рівня надання публічних послуг та ін. формуються загальні характеристики сфери надання публічних послуг у аграрному секторі економіки України, а також визначаються правові засади регулювання зазначеної сфери; 3) сфера надання публічних послуг у аграрному секторі економіки України постає, серед іншого, об’єктом адміністративно-правової охорони; 4) сфера надання публічних послуг у аграрному секторі економіки України, у випадку вчинення адміністративних правопорушень у зазначеній сфері, вважається одним із елементів юридичного складу правопорушень, а саме об’єктом правопорушень.

Зміст рецензованого автореферату дозволяє зробити висновок про обґрунтованість основних положень та висновків дисертації «Адміністративна відповідальність суб’єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України».

Разом із тим, зосереджу увагу на певних дискусійних моментах,які слід більш детально розкрити під час публічного захисту.

  1. З тексту автореферату не зовсім зрозумілим є науково-методологічний інструментарій та методологія формування критеріїв поділу адміністративних правопорушень на загальні та спеціальні, принаймні, автор не розкриває змісту даної класифікації в авторефераті.
  2. В п. 7 висновку згадується, що Головна державна інспекція з карантину рослин України, нині ліквідована. В зв’язку з цим бажано пояснити, в загальних рисах, якою автор бачить систему інспекційних органів в сільському господарстві, і на яких засадах мають надаватися публічні послуги?

Утім, викладені зауваження має уточнюючий характер і не впливають на загальну позитивну оцінку рецензованої наукової роботи. На підставі вивчення положень автореферату, можна стверджувати, що дисертація «Адміністративна відповідальність суб’єктів надання публічних послуг в аграрному секторі економіки України» є завершеним монографічним дослідженням, за результатами якого запропоновано низку наукових положень, котрі мають теоретичне та прикладне значення для розвитку адміністративного права й удосконалення законодавства у сфері діяльності органів місцевого самоврядування. Тому, його автор – Павленко Д.В., заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

Рецензент

голова наглядової ради

Глобальної організації союзницького лідерства,

доктор юридичних наук, доцент                                                    В.А.Ліпкан