ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

 

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

голова Інституту адміністративного правосуддя

Глобальної організації союзницького лідерства

 

Анотація

В статті автор акцентував увагу на тому, що серед науковців відсутнє єдине тлумачення «кібербезпеки», а також на законодавчому рівні немає уніфікованої дефініції. Запропонував авторське розуміння «кібербезпеки» у вузькому сенсі та широкому сенсі. Аргументував положення про те, що побудова дієвої системи забезпечення кібернетичної безпеки вимагає від державних органів України чіткого визначення державної політики у цій сфері та випереджального реагування на динамічні зміни, що відбуваються у світі в сфері забезпечення кібернетичної безпеки. Розвиток національної системи кібербезпеки повинен супроводжуватись відповідними корективами у процесі реформування сектору безпеки та оборони, а функціонування вказаної системи є неможливим без тісної співпраці з приватним сектором.

Ключові слова: кібербезпека, система кібербезпеки, національна система кібербезпеки, Національний координаційний центр кібербезпеки, інформація, кіберполіція.

 

Аннотация

В статье автор акцентировал внимание на том, что среди ученых отсутствует единое толкование «кибербезопасности», а также на законодательном уровне оно не унифицированно. Предложил авторское понимание «кибербезопасности» в узком и широком смысле. Аргументировал положение о том, что построение действенной системы обеспечения кибернетической безопасности требует от государственных органов Украины четкого определения государственной политики в этой сфере и опережающего реагирования на динамичные изменения, происходящие в мире в сфере обеспечения кибернетической безопасности. Развитие национальной системы кибербезопасности должно сопровождаться соответствующими коррективами в процессе реформирования сектора безопасности и обороны, а функционирование указанной системы невозможно без тесного сотрудничества с частным сектором.

Ключевые слова: кибербезопасность, система кибербезопасности, национальная система кибербезопасности, Национальный координационный центр кибербезопасности, информация, киберполиция.

Summary

It was noted that there is no unique interpretation of “cybersecurity” among scientists and the uniform legislation definition also doesn’t exist.

It was defined that “information” is the main object of legal information relations which can take place in cyberspace.

It was offered the author’s understanding of the cybersecurity. “Cybersecurity” (in the narrow sense) – is a condition of the individual, society and state in which risk is absent. And in the broad sense “cybersecurity” – is the state of protection of vital interests of man and citizen, society and the state in cyberspace, where it is possible to create smooth gathering, receipt, possession, use, distribution, security and protection of information. Cyber security system – it is a set of bodies which are involved in the maintenance of the cyber security.

It was marked that the building of an effective system of cyber security requires from the state bodies of Ukraine to define clearly the public policy in this area and anticipatory responses to dynamic changes occurring in the world in the area of the cyber security. The system of the cyber security of Ukraine consists of such basic elements: all national system of combating of the cybercrime and cyber terrorism; all national system of the cyber protection of the objects of the national critical infrastructure.

The development of the national cyber security system must be accompanied by appropriate adjustments in the process of reforming of the defense and security sector, and operation of this system is impossible without close cooperation with the private sector

Keywords: cyber security, cyber security system, the national cyber security system, National Cyber Security Co-ordination Centre, information, cyber police.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій поступово трансформує світ. Відкритий та вільний кіберпростір розширює свободу і можливості людей, збагачує суспільство, створює новий глобальний інтерактивний ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює відповідальну та ефективну роботу влади і активне залучення громадян до управління державою та вирішення питань місцевого значення, забезпечує публічність та прозорість влади.

Водночас переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. Поряд із інцидентами природного (ненавмисного) походження зростає кількість та потужність кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб.

Поширюються випадки незаконного створення, збирання, одержання,  зберігання,  використання, поширення, охорони, захисту інформації, незаконних фінансових операцій, крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет. Кіберзлочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної шкоди інтересам особи, суспільства і держави в цілому.

Агресія Російської Федерації, що триває й донині, інші докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України вимагають невідкладного створення національної системи кібербезпеки як складової системи забезпечення національної безпеки України [1]. Ці та інші фактори і обумовлюють актуальність теми статті.

 

Основними завданнями, вирішенню яких присвячена дана стаття, є наступні: визначити поняття кібербезпеки, сформулювати існуючі доктринальні підходи щодо даної дефініції, запропонувати модель національної системи кібербезпеки та визначити пріоритетні загрози їй.

Виходячи з цього метою статті є дослідження поняття та змісту національної системи кібербезпеки.

У роботі використано наукові значну кількість праць науковців різних сфер. Окремо виділю наукову школу В. А. Ліпкана [2-6], Черноног О. О. [7], Баранов О. А. [8], Запорожець О. Ю.  [9], Шеломенцев В. П. [10], Куцаєв В. В., Живило Є.О., Срібний С. П., Черниш Ю. О. [11], Петров В. В. [12]. Але відсутність єдиного підходу до визначення кібербезпеки та абсолютної недослідженості національної системи кібербезпеки і є підґрунтям проведення наукових досліджень.

 

Виклад основного матеріалу

На сьогоднішній день провідні держави світу та суспільство в цілому все більшою мірою покладаються і, відповідно, залежать від безперешкодного функціонування п’ятого простору – кіберпростору, під яким пропонується розглядати сукупність взаємопов’язаних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення, баз та банків даних, що обробляються в комп’ютерних мережах і пов’язаній з ними інфраструктурі, разом з об’єктами, що підпадають під їх контроль та управління. Захист інтересів держав та громадян в кіберпросторі стає життєво важливим завданням, яке перетворює безперешкодне використання ІТ-мереж на питання безпеки й оборони. Потенційна небезпека може загрожувати системам державного та військового управління, економіки та промисловості.

Україна інтегрована у світовий кіберпростір і відповідно зазнає різних загроз і негативних впливів, пов’язаних з його розвитком (зокрема від наслідків суперництва США і ЄС з РФ та КНР), що гостро актуалізує проблеми кібербезпеки на загальнодержавному рівні. Це призводить до необхідності концептуального розуміння нової кібербезпекової реальності, впорядкування внутрішнього нормативно-правового поля, визначення повноважень відомств та організацій, задіяних у забезпеченні кібербезпеки держави і вирішення комплексу проблем, пов’язаних із розбудовою національної системи кібербезпеки.  Найбільш ефективним шляхом вирішення зазначених питань є побудова національної моделі кібербезпеки та розробка першочергових напрямків діяльності державного та приватного секторів у сфері кібербезпеки [7].

Все ширше використання в останні 30-40 років у найрізноманітніших сферах життєдіяльності суспільства комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, у тому числі Інтернет-технологій, разом з великою кількістю переваг привнесло також і чималу кількість загроз. Реалізація цих загроз може завдати значної шкоди як на мікро, так і на макрорівні в рамках суверенних держав, а також і в світовому масштабі. Це призвело до розуміння необхідності вирішення проблеми нейтралізації або мінімізації цієї нової сукупності загроз. Одночасно з цим виникає термін «кібербезпека».

Вважають, що вперше він виник у середині 1990-х років, коли уряд США став досліджувати цю тему. З того часу відбулося досить багато міжнародних і національних форумів, конференцій, семінарів на різних рівнях, опубліковано багато наукових робіт, присвячених найрізноманітнішим аспектам кібербезпеки. Велика кількість країн прийняли або розробляють стратегії кібербезпеки (США, Німеччина, Франція, Канада та багато інших) [8]. У цих умовах актуальною є проблема визначення змісту терміну «кібернетична безпека».

Деякі науковці вважають, що останнім часом термін cybersecurity все частіше і частіше використовується, але при цьому багато керівників служб безпеки і просто експерти з інформаційної безпеки досі плутаються в тому, коли і як використовувати цей термін [13], тому пропоную проаналізувати деякі із існуючих доктринальних та законодавчих дефініцій категорії, яка і становить науковий інтерес нашого дослідження.

Наголошую на тому, що серед науковців відсутнє єдине тлумачення «кібербезпеки», а також на законодавчому рівні немає уніфікованої дефініції.

Кібербезпека – це деякий стан систем, за якого нейтралізуються загрози доступності, цілісності або конфіденційності даних, що циркулюють в інформаційних системах [8]. На мою думку, дана дефініція є незрозумілою, перш за все, через відсутність пояснення, стан якої саме системи, звичайно, можна припускати, що системи, яка існує в кіберпосторі, але, у випадку науки, потрібна конкретика.

Також під «кібербезпекою» пропонується розуміти окремий випадок інформаційної безпеки, поява якого обумовлена використанням комп’ютерних систем та/або телекомунікаційних мереж. В такому випадку сформульовано визначення: кібербезпека – інформаційна безпека в умовах використання комп’ютерних систем та/або телекомунікаційних мереж. Або ж розгорнуте визначення: кібербезпека – це такий стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави в умовах використання комп’ютерних систем та/або телекомунікаційних мереж, за якого мінімізується завдання їм шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки функціонування інформаційних технологій; несанкціоноване поширення, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації [8]. Тобто, наскрізною категорією даної дефініції є «інформація», яка і є основним об’єктом інформаційних правовідносин, шо можуть мати місце у кіберпросторі.

Варто наголосити на тому, що серед основних ознак інформації виокремлюють системність, селективність, субстанціональну несамостійність, наступництво, невичерпність, масовість, здатність трансформуватися, здатність до обмеження, універсальність, якість.

Пропонуються виключно юридичні особливості та властивості інформації, основними з яких є: фізична невідчужуваність; відособленість; властивість інформаційної речі; властивість тиражування (розповсюджуваність); властивість організаційної форми; властивість екземплярності.

Інформація може тиражуватися й поширюватися в необмеженій кількості екземплярів без зміни її змісту, і це також є її специфічною особливістю. Вона може бути відома багатьом, а якщо зберігається на матеріальному носії – то й належати одночасно необмеженій кількості осіб.

До основних характеристик інформації можна віднести й: цільове призначення, обсяг, цінність, повноту, надійність, вірогідність, надмірність, швидкість передавання та переробки інформації [6, С. 44]. Таким чином, існування цих ознак і їх непорушнісь і будуть підвалинами кібербезпеки.

Під кібербезпекою розуміється деяка сукупність необхідних і відповідних заходів, в результаті реалізації яких досягається мінімізація ризиків [14]. На мою думку дане тлумачення є досить звуженим та не розкриває основної сутності поняття. Аргументом щодо даного твердження виступає етимологічне тлумачення двох складових даної правової категорії – кібер та безпека. У Великому тлумачному словнику української мови «кібер» або «кібернетичний» – стосується до кібернетики; який створено, працює на основі принципів, методів кібернетики [15, C. 308]. А «безпека» – стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує [15, C. 106], тобто відсутність небезпеки. В запропонованому визначенні абсолютно відсутні ці дві категорії, хоча вони і є його понятійно-категорійним апаратом.

Кібербезпека – захист кіберсистем від шкідливого неправильного використання та від інших деструктивних атак [8]. Я не підтримую даного тлумачення, оскільки в ньому відсутні приклади, або ж пояснення, що ж є неправильним використанням чи іншими деструктивними атаками. Припускаю, що дані дії повинні бути спрямованими проти інформації, як було зазначено вище – об’єкт правовідносин.

Продовжуючи аналіз даного визначення, зауважу, що окремо виділяють дії, що порушують безпеку інформаційних мереж і систем:

-  перехоплення електронної комунікації, копіювання або модифікація даних;

-  неавторизований доступ до комп’ютера або комп’ютерних мереж;

-  деструктивні атаки на мережі, зокрема атаки на доменні імена, перевантаження мережі штучними повідомленнями, атаки, спрямовані на порушення маршрутизації;

-  шкідливе програмне забезпечення;

-  підробка веб-сайтів;

-  безпекові інциденти як наслідок непередбачених і ненавмисних подій, таких як природні катаклізми, збої у роботі апаратних засобів та програмного забезпечення, людські помилки [9, C. 36].

Кібербезпека – захист інформаційних систем, що входять до складу кіберпростору, від нападів, забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка обробляється в цьому просторі, виявлення та протидія атакам і кіберінцидентам [16]. На мою думку, доречним в даній дефініції було б уточнення, що саме є основними елементами інформаційних систем, як складного явища. Структуру інформаційної системи складає сукупність окремих її частин – підсистем. Підсистема – це частина системи, яка виділена за певною ознакою. Тому структура будь-якої інформаційної системи може бути представлена як сукупність підсистем, що забезпечують інформаційне, технічне, математичне, програмне, організаційне і правове забезпечення [17, C. 60].

Кібернетична безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кібернетичному просторі. Визначення терміну «кібернетичної безпеки» базується на визначенні терміну  «кібернетичний простір» під яким розуміється «середовище, яке виникає в результаті функціонування на основі єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем». Виходячи із наданого визначення під середовищем можна розуміти сукупність інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем.

Постає питання ідентифікації «життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави» в цьому середовищі. Питання явно риторичне тому, що в такому середовищі не відбуваються та і не можуть в принципі відбуватись ніякі суспільні відносини між суб’єктами (людина, громадянин, суспільство, держава).

Таким чином, невдале визначення терміну «кібернетична безпека» логічно приводить до некоректного визначення предмета зазначеної стратегії, її цілей, а, саме головне, до неправильного визначення комплексу заходів щодо її впровадження [18].

З урахуванням того, що проблема кібербезпеки носить глобальний, а не лише локальний, характер, досить цікавою видається позиція міжнародних організацій. Так, Міжнародний телекомунікаційний союз (International Telecommunication Union, ITU) у своїй Рекомендації дає таке визначення: кібербезпека – це набір засобів, стратегії, принципи забезпечення безпеки, гарантії безпеки, керівні принципи, підходи до управління ризиками, дії, професійна підготовка, практичний досвід, страхування та технології, які можуть бути використані для захисту кіберсередовища, ресурсів організації та користувача [19].В даній дефініції з’являється ще одна категорія «кіберсередовище», припускаю, що його можна ототожнювати із кіберпростором. Але наявність нових і почасти неузгоджених понять призводить до їх сплутування, неправильного тлумачення та застосування.

Пропоную узагальнене авторське розуміння «кібербезпеки» (у вузькому сенсі) – стан індивіда, суспільства та держави в якому відсутня будь-яка небезпека. А в широкому сенсі «кібербезпека» – стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кібернетичному просторі, в якому є можливим безперешкодне створення,  збирання, одержання,  зберігання,  використання, поширення, охорони, захисту інформації.

Зазначу, що зміст будь-якого явища – його сутність, внутрішня особливість [15, C. 168], отже зміст національної системи кібербезпеки і становитимуть її певні ознаки та особливості.

Під системою розуміється сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням [15, C. 368]. Таким чином, система кібербезпеки – сукупність органів, які задіяні до забезпечення кібербезпеки.

Як система кібернетичної безпеки (система кібербезпеки) розглядається сукупність спеціальних суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки, засобів та методів, що ними використовуються, а також комплекс відповідних взаємопов’язаних правових, організаційних та технічних заходів, що ними здійснюються [10, C. 300].

Система кібернетичної безпеки – сукупність узгоджених за завданнями елементів кібернетичної безпеки, які комплектуються та розгортаються за єдиним замислом і планом в кібернетичному просторі для забезпечення кібернетичної безпеки інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем [11].

Погоджуюся з тим, що побудова дієвої системи забезпечення кібернетичної безпеки вимагає від державних органів України чіткого визначення державної політики у цій сфері та випереджального реагування на динамічні зміни, що відбуваються у світі в сфері забезпечення кібернетичної безпеки. При цьому, вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення кібернетичної безпеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам реальних та потенційних кібернетичних загроз життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і держави. Організаційне забезпечення системи кібербезпеки також можна розглядати як цілеспрямовану діяльність суб’єкту забезпечення кібербезпеки, пов’язану зі:

– створенням і впорядкуванням (розвитком) організаційних структур, найбільш доцільних для забезпечення безпеки у кіберпросторі;

– впорядкуванням (налагодженням) процесу управління у сфері забезпечення безпеки у кіберпросторі, забезпеченням найліпших умов для прийняття та реалізації відповідних управлінських рішень.

Організаційне забезпечення системи кібербезпеки характеризується місцем і роллю спеціальних суб’єктів (відповідних державних органів та їх спеціалізованих підрозділів), їх функціями, повноваженнями, а також підставами, умовами і напрямами їх взаємодії при здійсненні заходів із забезпечення безпеки у кіберпросторі.

Серед суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки виділяють загальні та спеціальні.

До загальних суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки відносяться: Президент України; Верховна Рада України; Рада національної безпеки і оборони України; Кабінет Міністрів України; Збройні Сили України; Служба безпеки України; Служба зовнішньої розвідки України; Національний банк України; інші міністерства та центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності у сфері виробництва інформаційних продуктів та надання інформаційних послуг.

Спеціальними суб’єктами забезпечення кібернетичної безпеки є державні органи, крім загальних функцій, уповноважені на здійснення боротьби з кіберзлочинністю та кібертероризмом, а також на забезпечення кібернетичного захисту об’єктів національної критичної інфраструктури. До таких суб’єктів відносяться: Міністерство внутрішніх справ України; Служба безпеки України; Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; Міністерство юстиції України; Генеральна прокуратура України.

Підтримую думку по доцільність виокремлення у системі кібернетичної безпеки України таких основних елементів: загальнодержавна система протидії кіберзлочинності та кібертероризму; загальнодержавна система кібернетичного захисту об’єктів національної критичної інфраструктури.

При цьому, під загальнодержавною системою протидії кіберзлочинності та кібертероризму розуміється сукупність спеціальних суб’єктів протидії кіберзлочинності та кібертероризму, засобів і методів, що ними використовуються, а також комплекс відповідних взаємопов’язаних правових, організаційних та технічних заходів, що ними здійснюються [10, C 299].

Наприклад, у Європейському Союзі у зв’язку з розумінням важливості проблеми кібербезпеки в 2004 році було створено Європейське агентство з мережевої та інформаційної безпеки, місією якого є допомога Спільноті в забезпеченні особливо високого рівня мережевої та інформаційної безпеки; допомагати Комісії, державам-членам та бізнес-спільнотам у виконанні вимог мережної та інформаційної безпеки, у тому числі нинішнє та майбутнє законодавство Спільноти [14].

Основними завданнями агентства є інформування громадськості про нові віруси, атаки хакерів і проблеми з безпекою інформаційного простору Європи, а також розслідування епідемій електронних вірусів і електронних атак. Особливо підкреслюється, що ENІSA не збирається відігравати роль кіберполіцейських, оскільки для силових операцій є інші структури, а послужить консультативним органом, що надає посильну допомогу як у затриманні злочинців, так і в запобіганні вчиненні злочинів. Агентство планує розробляти і розповсюджувати навчальні посібники, а також проводити навчання персоналу інформаційним ризикам і способам захисту даних. Планується і проведення науково-дослідницької роботи в галузі захисту інформації [14].

Щодо України, то слід зазначити, що практично всі національні стратегії щодо забезпечення кібербезпеки і переважна більшість експертів пов’язують проблематику кібербезпеки саме з використанням у процесі людської діяльності комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж (до останніх належить і мережа Інтернет) [18], а Національний координаційний центр кібербезпеки має стати системоутворюючим елементом всієї системи кібербезпеки та кіберзахисту України. До складу Центру увійшли представники ключових державних органів, які відповідають за весь спектр питань протидії широкому спектру кіберзагроз [22].

У розвинених країнах кібербезпека і стратегія кібероборони – важлива складова забезпечення миру. Найбільше в цій сфері досягли успіху США і Ізраїль, де є підрозділи кібервійськ.

Кіберпростір давно перетворився в п’ятий вимір ведення війни крім суші, моря, повітря і космосу. Загальносвітовою є стійка тенденція зростання числа комп’ютерних атак на важливі об’єкти національних інфраструктур іноземних країн, що призводило й призводить до завдання шкоди державам через спотворення та витоки важливої для них інформації, блокування виробничих процесів на стратегічних об’єктах. Зазначене зумовило зміну зовнішньополітичних доктрин провідних ядерних країн світу, згідно з якими кібератаки прирівнюються до військових дій та передбачають можливість завдання воєнних ударів у відповідь.

Наприклад, за кілька днів до виборів президента хакерські угрупування спробували вивести з ладу сайт ЦВК і систему Вибори. За словами СБУ, велика частина кібератак була проведена з Росії [23]. Або ж хакерська атака на електромережу в Україні, яка була першою в історії кібератакою на об’єкти постачання, що призвела до перебоїв у подачі електроенергії, які відбулися на заході України 23 грудня 2015 року [24]. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в черговий раз піддався DDоS-атаці [25]. Також Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) і Спортивний арбітражний суд (CAS) піддалися хакерській атаці [26].

На сайт Bellingcat здійснювались хакерські атаки з метою дискредитувати результати їхнього дослідження, більшість з яких підтвердила у своєму звіті міжнародна слідча група в Нідерландах [27]. У США ініціюють введення санкцій проти РФ через кібератаки [28].

Протистояння в кіберпросторі є небезпечною складовою гібридної війни, розв’язаної проти України, тому потрібно швидко, надійно та ефективно реагувати на будь-які кіберзагрози, що неможливо без інтегрування та чіткої взаємодії всіх наявних ресурсів суб’єктів кібербезпеки. Окрім відпрацювання ефективного реагування на кібератаки та кіберінциденти, необхідно вибудувати активний захист кіберпростору, створюючи належні умови для інституційного та технологічного забезпечення кібербезпеки [29]. Наприклад, у 2016 році поліція отримала близько 10 тис. заяв про кіберзлочини [30].

Очевидною є необхідність створення Національної системи кібербезпеки як одного з елементів забезпечення національної безпеки держави, коли нею будуть займатися відповідні підрозділи СБУ, кіберзахистом – відповідні підрозділи ДСТСЗІ (Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації), а боротьбою з кіберзлочинністю – відповідні підрозділи МВС. Координацію та ефективну взаємодію буде забезпечувати відповідний підрозділ РНБО України [31], тобто, нагальною є потреба підготовки та прийняття відповідних нормативно-правових актів та внесення змін до існуючих.

Нині у цього ДСТСЗІ відсутні як повноваження, так і інструментарій та важелі впливу в цій сфері. Разом із тим позитивним є той факт, що в системі Держспецзв’язку функціонує спеціалізований підрозділ, про який уже згадувалося, – команда реагування на комп’ютерні інциденти (CERT-UA) [12, C. 128] .

Розвиток національної системи кібербезпеки повинен супроводжуватись відповідними корективами у процесі реформування сектору безпеки та оборони.

Зауважу, що Верховна Рада у першому читанні підтримала закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Метою закону є створення національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та техніко-технологічними заходами шляхом комплексного підходу у тісній взаємодії державного і приватного секторів та громадянського суспільства [32].

Незрозумілим є те положення, що у Положенні про Національний координаційний центр кібербезпеки закріплені його завдання і, з-поміж інших, здійснення аналізу стану кібербезпеки та результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки, стану забезпечення кадрами національної системи кібербезпеки та підготовка пропозицій щодо її удосконалення [33], а от нормативно-правовий акт, в якому б тлумачилися всі аспекти даної системи, до сих пір відсутній.

Національна система кібербезпеки як насамперед система взаємодії суб’єктів кібербезпеки має об’єднати спецслужби, правоохоронні органи, державні органи, що здійснюють регулювання у сфері інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації, для своєчасного виявлення, попередження та припинення кіберзагроз, усунення передумов до їх настання та мінімізації негативних наслідків від їх реалізації.

Функціонування вказаної системи є неможливим без тісної співпраці з приватним сектором – операторами та провайдерами телекомунікації, власниками та розпорядниками критичних об’єктів інформаційної інфраструктури держави, компаній, діяльність яких  пов’язана зі сферою інформаційної безпеки [12, C. 128].

Для забезпечення кібербезпеки надзвичайно важливо розуміти загрози  кіберпростору.

Кібернетичні загрози (кіберзагрози) – наявні та/ або потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і держави, реалізація яких залежить від належного функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем [11].

При цьому можна виділити таку типологію кібернетичних загроз:  кібервійна; кібертероризм; кібершпигунство; кіберзлочинність [12, C. 130].

Як зазначено у Стратегії національної безпеки України, то актуальними загрозами кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів є: уразливість об’єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів до кібератак; фізична і моральна застарілість системи охорони державної таємниці та інших видів інформації з обмеженим доступом.

Пріоритетами забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів є: розвиток інформаційної інфраструктури держави; створення системи забезпечення кібербезпеки, розвиток мережі реагування на комп’ютерні надзвичайні події (CERT); моніторинг кіберпростору з метою своєчасного виявлення, запобігання кіберзагрозам і їх нейтралізації; розвиток спроможностей правоохоронних органів щодо розслідування кіберзлочинів; забезпечення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів від кібератак, відмова від програмного забезпечення, зокрема антивірусного, розробленого у Російській Федерації; реформування системи охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, захист державних інформаційних ресурсів, систем електронного врядування, технічного і криптографічного захисту інформації з урахуванням практики держав-членів НАТО та ЄС; створення системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки для потреб органів сектору безпеки і оборони; розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки, інтенсифікація співпраці України та НАТО, зокрема в межах Трастового фонду НАТО для посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки [1].

Таким чином, резюмуючи вищезазначені положення, зроблено наступні висновки. Негативним явищем є те, що серед науковців відсутнє єдине тлумачення «кібербезпеки», а також на законодавчому рівні немає уніфікованої дефініції. Наскрізною категорією даної дефініції є «інформація», яка і є основним об’єктом інформаційних правовідносин, шо можуть мати місце у кіберпросторі. «Кібербезпеки» (у вузькому сенсі) – стан індивіда, суспільства та держави в якому відсутня будь-яка небезпека. А в широкому сенсі «кібербезпека» – стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кібернетичному просторі, в якому є можливим безперешкодне створення,  збирання, одержання,  зберігання,  використання, поширення, охорони, захисту інформації. Система кібербезпеки – сукупність органів, які задіяні до забезпечення кібербезпеки.

Побудова дієвої системи забезпечення кібернетичної безпеки вимагає від державних органів України чіткого визначення державної політики у цій сфері та випереджального реагування на динамічні зміни, що відбуваються у світі в сфері забезпечення кібернетичної безпеки. У системі кібернетичної безпеки України доцільним є виділення таких основних елементів: загальнодержавна система протидії кіберзлочинності та кібертероризму; загальнодержавна система кібернетичного захисту об’єктів національної критичної інфраструктури. Розвиток національної системи кібербезпеки повинен супроводжуватись відповідними корективами у процесі реформування сфери національної безпеки, а функціонування вказаної системи є неможливим без тісної співпраці з приватним сектором.

 

Список використаної літератури:

 1. Стратегія національної безпеки України від  15.03.2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:   http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016
 2. Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом : [монографія] / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко. — К. : Знання, 2002. — 254 с.
 3. Ліпкан В. А. Національна безпека України : нормативно-правові аспекти забезпечення : [монографія] / Володимир Анатолійович Ліпкан. — К. : Текст, 2003. — 180 с.
 4. Ліпкан В.А. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, І. М. Сопілко, В. О. Кір’ян / за заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2015. — 664 с.
 5. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України : [глосарій] / В. А. Ліпкан, Л. С. Харченко,О. В. Логінов. — К.: Текст, 2004. — 136 с
 6. Рудник Л. І. Право на доступ до інформації : дис… канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет біоресурсів і природокористування України / Людмила Іванівна Рудник. — К., 2015. — 247 с.
 7. Черноног О. О. Напрями підвищення ефективності забезпечення кібербезпеки інформаційних технологій  в системі публічного управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  mino.esrae.ru
 8. Баранов О. А. Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека» / О. А. Баранов [Електронний ресурс]. — Режим доступу:   ippi.org.ua
 9. Запорожець О. Ю.  Політика європейського союзу в сфері інформаційної безпеки / О. Ю. Запорожець //  Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2009. — Вип.87, ч.2. — С.36-45.
 10. Шеломенцев В. П. Сутність організаційного забезпечення системи кібернетичної безпеки України та напрями його удосконалення / Шеломенцев В. П. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). —Київ: Міжвідом. наук.-дослід. центр з проблеми боротьби з організ. злочинністю, 2012. — № 2 (28). — С.299-309
 11. Куцаєв В. В., Живило Є. О., Срібний С. П., Черниш Ю.О. Розширення термінології сучасного кіберпростору / Куцаєв В. В., Живило Є. О., Срібний С. П., Черниш Ю. О. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  mino.esrae.ru/pdf/2014/3Sm/1387.doc
 12. Петров В. В Щодо формування національної системи кібербезпеки України / Петров В. В. // Стратегічні пріоритети. — Київ: НІСД,  2013. — № 4(29). — С.127-130
 13. Franscella J. Cybersecurity vs. Cyber Security: When, Why and How to Use the Term / J. Franscella [Електронний ресурс]. — Режим доступу:   //www.infosecisland.com/blogview/23287-Cybersecurity-vs-Cyber-Security-When-Why-and-How-to-Use-the-Term.html
 14. Cyber Security Strategy for Germany [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  // https://www.enisa.europa.eu
 15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [укл. О. Єрошенко]. — Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2012. — 864 с.
 16. National Cyber Security Strategy and 2013-2014 Action Plan. – Republic of Turkey. Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, 2013. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  //www.ccdcoe. org/strategies/TUR_CyberSecurity.pdf
 17. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання [навч. посіб.] О. П. Буйницька. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 240 с.
 18. Аналітична записка щодо Законопроекту «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  www.inau.org.ua/download.php?bd189ae6a731113f59c7d7fcacf193f3
 19. Рекомендация МСЭ-Т X.1205. Обзор кибербезопасности. – Женева : МСЭ, 2009. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:   //www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9136&lang=ru
 20. Regulation (EC) No 460/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 establishing the European Network and Information Security Agency (Text with EEA relevance) // Official Journal L 077, 13/03/2004 P. 0001-0011. – Режим доступу : //www.eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0460:EN:HTML
 21. ENІSA: нове європейське агентство мережевої безпеки [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.lenta-ua.com.ua/news/communications/4510.html
 22. Турчинов О. Національний координаційний центр кібербезпеки повинен мобілізувати весь наявний потенціал для забезпечення надійного кіберзахисту країни [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.rnbo.gov.ua/news/2528.html 11.07.2016
 23. На сайт ЦВК здійснюються DDoS-атаки [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  na_sayt_tsvk_zdiysnyuyutsya_ddosataki__derzhsluzhba_spetszvyazku_n501047
 24. Хакерская атака на электросеть в Украине была первой в истории кибератакой на объекты снабжения, – американские эксперты [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://censor.net.ua/news/368316/hakerskaya_ataka_na_elektroset_v_ukraine_byla_pervoyi_v_istorii_kiberatakoyi_na_obekty_snabjeniya_amerikanskie
 25. Минюст Украины заявляет о повторной хакерской атаке на Госреестр юрлиц и физлиц-предпринимателей [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://interfax.com.ua/news/general/374337.html
 26. WADA и CAS подверглись хакерской атаке [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://rian.com.ua/sport/20160812/1014601844.html
 27. На Bellingcat здійснювались хакерські атаки через розслідування катастрофи МН17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:   http://www.unian.ua/politics/1545751-bellingcat-zaznav-hakerski-ataki-cherez-rozsliduvannya-katastrofi-mn17.html
 28. У США ініціюють введення санкцій проти РФ через кібератаки [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://ua.censor.net.ua/news/409590/u_ssha_initsiyuyut_vvedennya_sanktsiyi_proty_rf_cherez_kiberataky
 29. «Ми повинні швидко реагувати на всі кіберзагрози», – Турчинов [Електронний ресурс]. — Режим доступу:   http://ua.censor.net.ua/n409349
 30. Департамент кіберполіції НПУ залучив до співпраці 40 хакерів [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://ua.censor.net.ua/n407633
 31. В Україні буде створена Національна система кібербезпеки
 32. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zaxid.net/news/showNews.do?v_ukrayini_bude_stvorena_natsionalna_sistema_kiberbezpeki&objectId=1380648
 33. Рада зробила перший крок до створення національної системи кібербезпеки [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://espreso.tv/news/2016/09/20/rada_stvoryla_nacionalnu_systemu_kiberbezpeky
 34. Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки від 07.06.2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/242/2016