Запровадження комунікаційної інфраструктури місцевого самоврядування в контексті розвитку його комунікаційного потенціалу

Лозовська Катерина Сергіївна,

аспірант кафедри проектного менеджменту

Одеського регіонального інституту державного управління

при Президентові України,

 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [5] в Україні за вектором відповідальності передбачено проведення децентралізації та реформи державного управління, відповідно до чого ухвалено низку нормативно-правових актів, що регламентують нові умови функціонування системи місцевого самоврядування: Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації  влади [4], закони України «Про співробітництво територіальних громад» [3], «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [2] тощо. Ініціювання реформи децентралізації стало об’єктивною реакцією на неспроможність системи місцевого самоврядування задовольняти потреби суспільства. Однією з найбільш гострих проблем, відповідно до Концепції, які потребують швидкого вирішення, є неузгодженість місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами територіальних громад, нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспроможність членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у співпраці з органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та досягнення спільних цілей розвитку громади тощо.

За таких умов необхідний пошук нових форм і способів взаємодії органів місцевого самоврядування з населенням, розвиток комунікаційного потенціалу системи місцевого самоврядування в цілому та комунікаційної спроможності органів місцевого самоврядування. Саме тому суттєвого вдосконалення потребує комунікаційна система місцевого самоврядування шляхом формування та впровадження відповідної комунікаційної інфраструктури, яка сприятиме, як реалізації самої реформи децентралізації, так і ефективному функціонуванню системи місцевого самоврядування, зокрема її відкритості, прозорості та громадської участі.

Комунікаційна система місцевого самоврядування представляє собою процес передачі інформації від органів влади до суспільства. Тобто відбувається обмін інформацією між комунікативною системою органу місцевого самоврядування з сукупністю комунікативних систем цільових аудиторій в залежності від здійснення публічно управлінського впливу. Саме для ефективного функціонування системи місцевого самоврядування має бути забезпечено відповідну якість комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування. Комунікаційна діяльність є динамічною, в якій зв’язки (особливо в побудові взаємовідносин з територіальними громадами) установлюються однозначно і мають прогностичну спрямованість. Комунікаційна діяльність є багатоканальною системою взаємодії, має певну сукупність професійних завдань, що стосуються комунікації, міжособистісного, міжгрупового спілкування, процесів комунікування між індивідуумом і групою, а також, що має більше значення, факторів впливу на навколишнє середовище з метою зміни їх сприйняття, поведінки та спонукання до певної дії чи діяльності.

На думку Драгомирецької Н.М., до основних складових комунікативної діяльності відносяться: постановка мети, що ґрунтується на урахуванні потреб населення і мотивів їх поведінки, вироблення плану, визначення і вироблення певних установок, побудова моделей і схем, які плануються (передбачаються), здійснення предметних дій, використання певних засобів і прийомів, порівняння ходу діяльності і проміжних результатів з поставленою метою, внесення коректив [1, с. 19]. Тобто в основі комунікаційної діяльності має бути врахування потреб населення, чітко встановлена мета та розуміння яка поведінка громади потрібна для забезпечення відповідного розвитку територій, зокрема під час реалізації стратегій соціально-економічного розвитку відповідних територіальних одиниць. Також ефективна комунікаційна діяльність має ґрунтуватись на відповідному плані дій в інформаційно-комунікаційному просторі, тобто мають бути розроблені та ухвалені відповідні комунікаційні стратегії і обов’язково узгодженні за цілями зі стратегіями розвитку. Варто зазначити, що комунікація носить стратегічних характер, тобто інформація в рамках комунікативного акту має певну стратегічну мету і передбачає певний вплив на реципієнта, його реакцію та поведінку.

Таким чином, необхідним є запровадження відповідної комунікаційної інфраструктури системи місцевого самоврядування, яка визначена своєрідним каркасом комунікаційного простору місцевого самоврядування, що складається з певної сукупності мереж (комунікативних, інформаційних, технологічних тощо), передбачає налагодження ефективної комунікаційної діяльності між усіма складовими системи та сприяє забезпеченню інформаційного обміну між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами з метою вирішення питань місцевого значення;

Більш детально комунікаційну інфраструктуру місцевого самоврядування можемо представити як сукупність систем, підсистем, структур та окремих суб’єктів і об’єктів комунікаційної системи місцевого самоврядування та передбачає наявність керованого центру й організаційних, інформаційно-аналітичних структур суб’єкта комунікаційного процесу, нормативно-правових механізмів інформаційно-комунікаційної взаємодії, інструментів стратегічного планування та належного контролю, суб’єктів інформаційного ринку (виробників, споживачів, розповсюджувачів інформаційних продуктів і послуг), що формують загальні умови для забезпечення життєдіяльності та розвитку територіальної громади.

Список використаних джерел

  1. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. пос. / Н.М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, А.В. Букач. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017 – 180 с.
  2. Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII : зі змінами від 03.04.2018 р. «Про добровільне об’єднання територіальних громад». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
  3. Закон України від 17.06.2014 р. № 15-08-VII «Про співробітництво територіальних громад». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
  4. Розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
  5. Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015