ВІДЗИВ на втореферат дисертації Слончака Володимира Вікторовича «Адміністративно-правові відносини у сфері будівництва в умовах децентралізації влади»

ВІДЗИВ

                                              

на автореферат дисертації Слончака Володимира Вікторовича «Адміністративно-правові  відносини у сфері будівництва в умовах децентралізації влади», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

Актуальність представленого науково-теоретичного дослідження обумовлена потребою всебічного вивчення правових проблем у сфері будівництва.

Законодавство України у сфері будівництва, характеризується значною розгалуженістю. Виходячи із багатоманітності сфер економіки, воно охоплює досить значну кількість законодавчих та інших нормативно-правових актів, що належать до різних галузей права, в тому числі й до адміністративного права, яким властива як наявність певних прогалин, так і колізій різних правових норм, які регулюють адміністративні правовідносини у такій важливій для нашої економіці сфері суспільних відносин.

Суттєвий вплив на сферу будівництва чинять норми адміністративного права, зокрема, це стосується ліцензування, надання дозволів,  порушення норм містобудівного законодавства тощо.

Представлене наукове дослідження спрямоване на розвиток теорії адміністративного права та одночасно на вирішення практичних проблем у сфері будівництва в умовах децентралізації влади.

Враховуючи вищевказане, тема дисертації є актуальною та такою, що відповідає потребам сучасної юридичної науки.

З основними положеннями, що виносяться на захист, слід погодитися, оскільки їм притаманна наукова новизна, враховуються норми чинного законодавства та процеси, що відбуваються  у досліджуваній сфері.

Вищезазначене дозволяє в цілому позитивно оцінити дисертацію, однак, не можна не зазначити на окремі положення, які, на мій погляд, є недостатньо аргументованими або носять дискусійний характер.

По-перше, потребує додаткового обґрунтування, у чому саме полягає «оновлений адміністративно-правовий режим» (с. 1 автореферату).

По-друге, адміністративно-правові відносини формуються, як правило, в особливій сфері суспільного життя – публічному (державному і самоврядному) управлінні, і, насамперед, у зв’язку зі  здійсненням органами виконавчої влади своїх владно-розпорядчих функцій. Проте, в сучасних умовах демократизації суспільства, здійснення реформи державного управління, нової доктрини адміністративного права, модель адміністративно-правових відносин набуває нових рис, які автор мав би більш детально розкрити в підрозділі 1.2  роботи.

Водночас, зазначені зауваження носять рекомендаційний характер і суттєво не впливають на високий рівень дослідження В. В. Слончака.

За своїм змістом, теоретичним рівнем, науковою обґрунтованістю, новизною та оформленням поданий на рецензію автореферат  на тему:  «Адміністративно-правові  відносини у сфері будівництва в умовах децентралізації влади» дає підстави дійти висновку, що дисертація Слончака В. В. є завершеною науковою працею, яка за змістом, так і за формою відповідає вимогам, що пред’являються до кандидатських дисертацій, а її автор –  Слончак Володимир Вікторович заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

 

Голова Глобальної організації союзницького лідерства

академічний радник Національної академії правових наук України,

академік Академії наук вищої освіти України

доктор юридичних наук, доцент                                                        В.А. Ліпкан