Відзив на дисертацію Рудник Людмили Іванівни “Право на доступ до інформації”

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Рудник Людмили Іванівни,

за темою «Право на доступ до інформації»,

для здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

за спеціальністю 12.00.07- адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право

 

Актуальність дослідження обумовлена серед іншого тим, що право на доступ до інформації, як один із об’єктів правовідносин визначається у ряду фундаментальних, основних прав людини, громадянина, соціальних спільно, суспільства, держави, міжнародного співтовариства. Стосовно права на інформацію в нашій країні, подібно до інших країн, було прийнято низку законодавчих і підзаконних актів. Серед них системоутворюючим, спеціальним, галузевим законодавчим актом переважною кількістю дослідників вважається Закони України «Про інформацію». Його положення отримали фрагментарний розвиток у ряді інших законодавчих актах. Серед них для прикладу можна зазначити такі Закони України як: Про доступ до публічної інформації, про звернення громадян тощо.

Цілком поділяється думка дисертантки, що процес реалізації права на доступ до інформації в Україні дещо ускладнюється, у тому числі через те, що є недостатньо у суспільстві розуміння важливості цього суб’єктивного права, а отже і досвіду практики та, відповідно, системних наукових досліджень. З цього логічно випливає потреба наукового напрацювання та запровадження у практику ефективних заходів реалізації права на доступ до інформації, зокрема, як суб’єктивного права людини, громадянина.

Поділяється також думка дисертантки, що в Україні не достатньо сформувалося сприятливе комунікаційне середовище для реалізації громадянами права на доступ до інформації. Основні проблеми цього явища пов’язані з низьким рівнем юридичної грамотності більшості населення, зокрема, стосовно своїх прав, а також, нерідко, неправомірним віднесенням органами державної влади інформації, що знаходиться у їх володінні до такої, що має спеціальний правовий режим обмеженого доступу, у тому числі через накладення грифу таємності тощо. Нерідко окремі повідомлення від інформантів – органів державної влади є недостовірними, а отже інформовані (споживачі таких повідомлень) не мають можливості належним чином забезпечити свої інтереси, потреби в інформаційній сфері суспільства. Цілком слушно дисертантка зазначає, що гостро ця проблема отримала свій прояв під час Євромайдану 2013, подій в АР Крим та на Сході України останніми роками. Зокрема, звертається увага на приклад, коли по телебаченню населенню транслюється декілька разів поспіль одні й ті ж фрагменти бойових дій, що зафіксовані оператором якогось телеканалу в зоні антитерористичної операції на Донбасі і на цьому відео-фоні робляться різні у часовому проміжку новини та коментарі до них у контексті проявів постійного протистояння та періодичного наростання ескалації масштабного конфлікту.

Отже, можна констатувати, що вибрана тема дисертації є актуальною як для теорії так і практики суспільних відносин щодо інформації в цілому та інформаційного права зокрема.

Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертанткою достатньо і відповідно до обраної теми дослідження сформульовані мету і завдання його, враховуючи об’єктні складові галузевих аспектів інформаційного права. Зміст винесених на захист положень доказово розкривається за допомогою використання зазначених у авторефераті та дисертації методів дослідження. Аналіз змісту роботи, її висновків та пропозицій дозволив переконатися, що задекларовані автором методи дослідження були використані творчо і конструктивно. Дисертанткою проаналізовано значний обсяг здобутків вітчизняних та іноземних науковців, які досліджували проблеми пов’язані з правом на доступ до інформації.

Структура дисертації обумовлена поставленими завданнями, об’єктом та предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 247 сторінок друкованого тексту, з них використаних джерел – 33 сторінки (300 найменувань), та додатку.

Побудова структури дисертації відображає процес та етапи проведення наукового дослідження. Дисертанткою проаналізовано рівень наукової розробленості проблематики за темою дисертаційного дослідження, розглянуто дискусійні у правовій літературі питання щодо права на доступ до інформації.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів

Достовірність одержаних результатів дослідження базується на прикладному системному аналізі теоретичних положень, що знайшли відображення у публікаціях ряжу дослідників. Результати дослідження представлені у вигляді висновків, пропозицій та рекомендацій як до практики реалізації права на доступ до інформації, так і до формування нових інституційних наукових положень цього права.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження відображена у дисертації належним чином.

Наукова і практична цінність дисертації

Цінність дисертації полягає у тому, що одержані результати дослідження становлять як науковий, так і практичний інтерес й, відповідно, можуть бути використані у: науковій діяльності для подальшого проведення теоретичних пошуків щодо вирішення проблем закріплення права людини, громадянина на доступ до інформації й забезпечення його реалізації, розширення методологічної бази теорії інформаційного права, державної інформаційної політики, правовідносин щодо гарантій, підтримання інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, відносин у міжнародному співтоваристві як складової національної та міжнародної безпеки; нормотворчостіпри розробленні проекту Кодексу України про інформацію, удосконаленні відповідних законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні інформаційні відносини, при гармонізації й уніфікації українського законодавства, у тому числі із законодавством інших країн; правозастосуванні при реалізації юридично значимих норм правил поведінки, що регулюються на рівні законодавства, та підзаконних нормативно-правових актів в Україні, класифікації та кваліфікації правовідносин; навчальному процесі при підготовці підручників, навчальних посібників з таких дисциплін, як: «Інформаційне право», «Інформаційна політика», «Правове регулювання інформаційної діяльності», «Інформаційне право окремих країн», «Міжнародне інформаційне право», «Державне управління в інформаційній сфері суспільства», «Інформаційна безпека» та інших.

Результати дослідження можуть бути застосовані не тільки у викладанні навчальних дисциплін, а й для організації підвищення рівня правової освіти й культури населення в цілому, а також політиків, законотворців, державних службовців, суддів, підприємців та інших як складових суб’єктів суспільства.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації в опублікованих працях

Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що сформульовані у дисертації, належним чином відображені у авторефераті, друкованих працях, у тому числі є достатня кількість їх у фахових виданнях з юридичних наук. Також достатньо проведена апробацій матеріалів дисертації на наукових конференціях.

Автореферат та дисертація за сутністю та змістом відповідають встановленим для цього виду робіт вимогам.

Дискусійні положення до дисертації

Позитивно в цілому оцінюючи зміст дисертації пропонується звернути увагу на окремі її положення дискусійного змісту:

1. У авторефераті (наприклад, на сторінці 1 і далі), а також, відповідно і в дисертації (сторінка – 3 і далі) застосовується поширене серед окремих вітчизняних дослідників юридичне кліше – сполучення слів «людина та громадянин». Виникає питання: а що, громадянин не людина? Існує думка, що таке словосполучення є відображення невдалого перекладу з російської мови на українську окремих положень Загальної декларація прав людини ООН, від 10 грудня 1948 р. З точки зору герменевтики права (чи юридичної герменевтики) така конструкція словосполучення вважається методологічною помилкою, коли переклад з однієї мови на іншу сприймається як абсурд. У зв’язку з цим виникає потреба додаткового тлумачення співвідношення понять.

2. На сторінці 1 автореферату, та відповідно, сторінці 3 дисертації є речення у неоднозначній для сприйняття частини його конструкції. «Дещо опосередковано порушувалась і підлягала вивченню проблема права на доступ до інформації як самостійного інформаційного права…». З цього виникає питання: як сприймати право на доступ до інформації – як об’єктний інститут інформаційного права, чи у змісті «право доступу на інформацію як самостійний інститут в об’єктній складовій інформаційного права»?

3. Визначаючи наукову новизну дослідження дисертантка (на стор. 4 автореферату та стор. 7-8 дисертації) зазначає, що «сформульовано засади визначення інформації з обмеженим доступом як правового феномену у вітчизняній інформаційній теорії, який є доволі новим та не розробленим достатньою мірою». У зв’язку з цим виникає питання: яка різниця між поняттями «вітчизняна інформаційна теорія» та «теорія інформації»?

4. У висновках дослідження, пункт 2, (стор. 13 автореф. та стор. 211 дис.) зазначається, що «джерело становлення права на доступ до інформації є природнім, проте його виникнення та оформлення, а також подальша конкретизація відбувалася в міру розвитку інформаційного суспільства і цей процес триває і на даний момент». Таке формулювання викликає полеміку.

Так, можна погодитися з думкою дисертантки, що джерело становлення права на доступ до інформації є природним. Але чи можна пов’язувати його виникнення та оформлення, а також подальшу конкретизацію лише з мірою розвитку інформаційного суспільства. В науці і практиці розуміння категорії «інформаційне суспільство», як феномену, змістовно пов’язують з глобальним, масовим провадженням комп’ютерних технологій в інформаційну сферу людства з середини ХХ століття. Виникає питання: невже право на доступ до інформації, як природне право людини, суспільства, держави, міжнародного співтовариства, не існувало до виникнення комп’ютерних технологій у комунікації?

Зазначені дискусійні положення та питання подані для наукової полеміки на публічному захисті дисертації та для врахування дисертанткою у подальших її наукових дослідженнях.

Висновок

Дисертаційна робота Рудник Людмили Іванівни на тему «Право на доступ до інформації» є завершеним науковим дослідженням, де відображено ряд проблем розуміння об’єктних складових (об’єктно-суб‘єктних та суб’єктно-об‘єктних інституційних ознак) інформаційного права і отримані нові результати для подальшого розвитку теорії об’єктів в інформаційному праві для потреб практики суспільних відносин пов’язаних із діяльністю щодо інформації людини, окремих соціальних спільнот, суспільства, держави, міжнародного співтовариства.

В цілому дослідження відповідає паспорту спеціальності 12.00.07 і вимогам, що встановлені у Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а також вимогам ДАК МОН України, що передбачені для кандидатських дисертацій. Рудник Людмили Іванівни, після публічного захистудисертації заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

Завідувач науковим відділом

теорії та історії інформаційного права

Науково-дослідного інституту інформатики і права

Національної академії правових наук України,

доктор юридичних наук,

старший науковий співробітник                                               Цимбалюк В.С.