Відзив доктора юридичних наук, доцента В.А.Ліпкана на автореферат дисертації Самойлик Діани Олегівни на тему «Організаційно-правове забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості України»

Відзив

на автореферат  дисертації Самойлик Діани Олегівни на тему «Організаційно-правове забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості України»на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

Сьогодні світ переживає нову могутню революцію, здатну принципово змінити життя людей — їх роботу, дозвілля, способи об’єднання в співтовариства і навіть ставлення до самих себе. На відміну від попередніх технологічних революцій, заснованих на матерії і енергії, ця фундаментальна зміна зачіпає наше розуміння часу, простору, відстані і знання. В основі інформаційної революції лежить вибуховий розвиток інформаційних технологій (IT), різноманітність і можливість вживання яких лімітовані лише винахідливістю самої людини. Сьогодні стала очевидною перевага інформаційної складової діяльності людей над всіма іншими її формами і компонентами.

Цілком зрозуміло, що процес визначення організаційно-правових засад забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості України, знаходить своє відображення в системі адміністративного права, яке регулює відносини у сфері здійснення державної виконавчої влади. З огляду на це, норми адміністративного права постають як правовий інструмент побудови і забезпечення ефективності організаційно-правового механізму управління у сфері інформаційних технологій.

Наукове значення дисертаційного дослідження Самойлик Діани Олегівни полягає в тому, що автором вперше в науці адміністративного права України  запропоновано та обґрунтовано концепцію розробки організаційно-правового забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості, яка виходить із необхідності врахування інтересів як сільського населення в цілому у соціально-побутовій та гуманітарно-культурній сферах сільського життя, так і окремого селянина а також розроблено концепцію забезпечення вільного доступу селян до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні, яка виходить зі змісту та складових інформаційно-комунікаційної інфраструктури – інформаційної та телекомунікаційної, систематизації прав мешканців сільських територій за сферою їх реалізації в суспільному житті та їх правового забезпечення.

Обґрунтовано існування важливих умов для ініціювання розробки державної цільової програми щодо розвитку ІКІСМ. Тобто, цей факт підтверджує авторську гіпотезу про необхідність існування загальнодержавної програми, яка б визначала завдання і заходи, спрямовані на вдосконалення ІКІСМ, та, як наслідок, розбудову українського села за допомогою ІКТ, ліквідацію інформаційної нерівності серед мешканців сільських територій, забезпечення їх зайнятості тощо. Одночасно варто звернути увагу на деякі дискусійні моменти, що потребують уточнення. В якості зауваження слід відзначити, що в контексті дослідження автору треба було запропонувати шляхи вирішення такої нерівності сільських жителів.

Проте дане зауваження не впливає на загальну позитивну оцінку рецензованого дослідження.

Автореферат, що рецензується, містить усі необхідні елементи, його структура відповідає встановленим вимогам. Результати дисертаційного дослідження оприлюднені на науково-практичних конференція та опубліковані в достатній кількості фахових видань.

Аналіз змісту автореферату свідчить про самостійність і цілісність проведеного дослідження, його актуальність і високий науковий рівень, суттєве теоретичне і практичне значення.

Автореферат дисертації Самойлик Діани Олегівни на тему «Організаційно-правове забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної складової соціальної інфраструктури сільської місцевості України» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567, його автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.