Відзив доктора юридичних наук, доцента В.А.Ліпкана на автореферат дисертації Федотова О. П. на тему: «Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика»

ВІДГУК

на автореферат дисертації Федотова Олексія Павловича на тему: «Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

У сучасних умовах державотворення питання ефективності здійснення державної митної справи викликає підвищений інтерес не тільки з боку вчених-теоретиків, а й практиків митної діяльності, які безпосередньо спрямовують свої зусилля на підвищення рівня функціонування державної митної справи. Водночас, одним із суттєвих проблемних питань залишається питання розробки цілісної адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи.

Суттєвими чинниками, які значною мірою впливають на необхідність вироблення єдиного підходу до розробки адміністративно-правової концепції здійснення державної є деяка непослідовність здійснюваного на сучасному етапі реформування сфери державної митної справи, відсутність науково обґрунтованих системних поглядів та системного підходу до процесу модернізації зазначеної сфери та, передусім, відсутність єдиного збалансованого підходу до правотворчості та правозастосування у сфері державної митної справи.

Крім того, розширення кола учасників міжнародного партнерства, процес формування єдиного митного простору Європейського Співтовариства та євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України зумовили нагальну потребу вирішення низки теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із забезпеченням належного рівня здійснення державної митної справи. Тому в умовах сьогодення практичні положення дисертаційного дослідження Федотова О.П. на тему «Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика» є вельми актуальними та цілком назрілими у сучасній доктрині здійснення державної митної справи.

Підкреслює актуальність даного дослідження й той факт, що реалізація адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи у такому вигляді, як її на теперішній час намагаються інтерпретувати у норми законодавства України з питань державної митної справи, виявляється цілком некоректною щодо існуючих реаліїв сьогодення.

Автор вперше на рівні дисертаційного дослідження проводить наукову розробку цілісної адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи.

Федотов О.П. не лише всебічно розкрив поняття та елементи адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи, але й запропонував сучасні підходи до з’ясування її особливих характеристик. Аналізу піддані такі категорії, як «концепція», «адміністративно-правова концепція», «концепція державної митної справи», «концепція здійснення державної митної справи» та «концептуальність», що дозволило автору виявити як загальні властивості, притаманні адміністративно-правовій концепції здійснення державної митної справи, так і її специфічні риси. Прикрашає роботу вдала структура, що охоплює розгляд питань від загальних до спеціальних, причому автор чітко розглядає структурні елементи адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи.

Автором обґрунтовано наводяться авторські дефініції понять: адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи, вільна практика, модернізація митниці, оптимізація митниці, орієнтовані показники митної вартості товарів, функції органів митного спрямування Державної фіскальної служби України.

В роботі на підставі аналізу законодавчих та відомчих актів встановлено недоліки правового регулювання реалізації режиму вільної практики в Україні (стор. 23), недоліки нормативно-правового регулювання утворення, реорганізації та ліквідації митниць як територіальних органів Державної фіскальної служби України (стор. 26) та недоліки у правовому регулюванні процедури контролю правильності визначення митної вартості товарів, які ввозяться (імпортуються) на митну територію України (стор. 29).

Отже, дисертаційне дослідження Федотова О.П. на тему «Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика» є комплексним дослідженням, присвяченим науковій розробці цілісної адміністративно-правової концепції здійснення державної митної справи, яке дало змогу сформулювати авторське бачення шляхів удосконалення сфери державної митної справи й результати якого можуть бути використаними у правотворчій та практичній діяльності у сфері державної митної справи і в подальших наукових розробках з окресленої тематики. Вважаю, що врахування запропонованих у дисертаційному дослідженні пропозицій сприятиме покращенню правового клімату та діяльності у сфері державної митної справи, а також сприятиме підтриманню законності у сфері митних правовідносин.

Роботу написано зрозумілою і доступною мовою. Автор досить обґрунтовано критикує положення чинного законодавства України з питань державної митної справи, дискутує із приводу наукових думок, проте ця критика та дискусія носить конструктивний характер, дозволяє глибше зануритися в суть досліджуваних категорій.

Однак, незважаючи на позитивне враження від рецензованого автореферату, можна зробити певні зауваження.

1. На сторінках автореферату, досліджуючи новітню конструкцію структури органів митного спрямування Державної фіскальної служби України, автор вказує, що невід’ємною частиною системи Державної фіскальної служби України є структура органів Державної фіскальної служби України, яка встановлює способи організації та співвідношення своїх структурних складових у системних вертикалі та горизонталі внутрішніх комунікацій Державної фіскальної служби України (стор. 13). Хотілось би запитати у автора: Як співвідносяться система Державної фіскальної служби України та структура органів Державної фіскальної служби України?

2. Хотілося би почути думку автора щодо співвідношення понять «адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи» та «концепція здійснення державної митної справи»?

Проте, як видно з наведених зауважень, вони не можуть вплинути на загальне вельми позитивне враження від автореферату дисертаційного дослідження Федотова О.П. на тему «Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика», який підготовлено на високому професійному рівні з використанням сучасних досягнень правової науки.

В цілому автореферат дає змогу зробити висновок, що дане дисертаційне дослідження відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а її автор Федотов Олексій Павлович заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Голова Інституту стратегічних комунікацій ГОСЛ

доктор юридичних наук, доцент В.А.Ліпкан