Сучасна парадигма безпеки підприємницької діяльності: адміністративно-правовий аспект

Банк Ростислав Олександрович,

кандидат юридичних наук, старший викладач

кафедри правознавства Київського національного

торговельно-економічного університету

 

У статті здійснено аналіз проблеми адміністративних правовідносин у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Обґрунтовано, що органи публічної адміністрації та недержавні структури становлять комплексну адміністративно-правову систему забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Визначено конкретні адміністративні загрози безпеці суб’єктів підприємництва.

Ключові слова: безпека, забезпечення безпеки підприємницької діяльності, адміністративні правовідносини, адміністративні загрози

Сьогоднішні виклики та загрози, що стоять перед вітчизняною сферою підприємницької діяльності спонукають їх суб’єктів до пошуку нових форм захисту. Захист суб’єктів підприємницької діяльності стає ключовим у процесі досягнення ефективності завдань, поставлених перед ними. Безпека як форма захисту постає необхідним атрибутом у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що зумовлює агрегацію сил та засобів для подолання дестабілізуючих факторів. Заходи забезпечення безпеки підприємницької діяльності у корелятивних взаємозв’язках дають змогу вирішити комплекс проблем, що оточують сферу підприємництва. Такі заходи забезпечення безпеки підприємницької діяльності як фінансово-економічні, організаційні, матеріально-технічні, інноваційні, безумовно, складають комплексний механізм протидії дестабілізуючим факторам. В той же час, означений перелік не буде повний без адміністративних заходів регулювання щодо процесу забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Вищезазначена теза обумовлює актуальність теми, метою якої є дослідження адміністративних правовідносин щодо впливу на безпеку суб’єктів підприємницької діяльності, аналізу правових засад, теорії та практики її здійснення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: перше – це аналіз проблеми адміністративних правовідносин у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Друге – це визначення конкретних адміністративних загроз безпеці суб’єктів підприємництва.

За останні роки опубліковано ряд наукових праць, присвячених питанням національної, економічної, продовольчої, демографічної, енергетичної, фінансової та інших видів безпеки. Дослідженню означених видів безпеки присвятили свої роботи вчені юристи, економісти, державні управлінці. Що стосується безпеки підприємницької діяльності, ця тематика потребує подальшого наукового дослідження, зокрема з адміністративно-правових позицій.

Oкремі питання безпеки підприємницької діяльності в контексті розгляду їх наукою адміністративного права стали предметом наукових досліджень               В. Б. Авер’янова, І. В. Арістової, Г. В. Атаманчука, Д. М. Бахраха, О. М. Бандурки, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, В. Л. Грохольського,                             П. В. Діхтієвського, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, В. В. Коваленка,                     Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, В. Р. Котковського,                  Ю. І. Крегула,  В. В. Крутова, В. І. Курила, В. А. Ліпкана, Д. М. Лук’янця,            В. Я. Малиновського, А. І. Марущака, В. П. Нагребельного, В. П. Печуляка, О. П. Світличного, А. І. Стахова та інших прeдставників науки адміністративного права та державного управління.

Аналізуючи забезпечення безпеки підприємницької діяльності, необхідно відмітити, що суб’єкт підприємництва є oсновою розвитку економічної системи держави, заснованої на засадах конкуренції, а не на тиску державно-монополістичних структур. Суб’єкт підприємницької діяльності є гарантом соціально-економічної захищеності громадянського суспільства та національної безпеки держави.

Проте рутинна практика діяльності суб’єктів підприємницької діяльності свідчить про їх високий ступінь уразливості порівняно з державними структурами, що виявляєтьcя у виникненні навколо них різнoманітних дестабілізуючих факторів. За таких обставин, забезпечення безпеки підприємницької діяльності є актуальним проблемним питанням, що включає в себе комплекс різноманітних заходів впливу протидії загрозам діяльності підприємництва. Безумовно, одним із таких комплексів, є комплекс  адміністративних правовідносин.

Оскільки будь-які правовідносини є складовою предмета правового регулювання певної галузі права, можна впевнено стверджувати, що забезпечення безпеки підприємницької діяльності стає новим для адміністративно-правового регулювання об’єктом, якому донині не приділялося достатньої уваги. З цього приводу слушним є твердження сучасних вчених-адміністративістів про суттєву модифікацію змісту адміністративного права, виокремлення як самостійних галузей права у минулому інститутів адміністративного права, оновлення змісту, призначення адміністративного права [1, с. 102].

Адміністративно-правові відносини обумовлюють створення усіх необхідних умов для становлення та прискорення розвитку забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні.

Як зазначає С. Т. Чумаков, однією із головних проблем прискорення розвитку підприємництва є забезпечення його безпеки, що виникає з моменту початку діяльності підприємницької структури, конкретного функціонування підприємства [2, с. 89 – 90].

Будь-які суспільні відносини, у тому числі й адміністративні, мають врегулювати процес функціонування підприємництва в Україні, насамперед на мікрорівні, тобто досягти максимальної ефективності у роботі кожного суб’єктa підприємницької діяльності. Проте не можна досягти високого рівня національних, економічних чи фінансових інтересів у суспільстві без міцної та конкурентноспроможної підприємницької діяльності. З огляду на вищевикладене, виникає питання щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності органами публічної адміністрації, що при комплексному підході до рoзв’язання проблем національної безпеки набуває першочергового значення для належного рівня забезпечення захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави.

Як вже зазначалось раніше, науковці та практики здебільшого розглядають пoняття «забезпечення безпеки підприємницької діяльності» як комплекс організаційно-правових, техніко-технологічних, інноваційних, фінансово-економічних заходів, спрямованих на виявлення, попередження і припинення загроз у процесі забезпечення ефективного функціонування підприємства. Цей процес містить у собі охорону приватної власності підприємства і фізичний захист його персоналу, зокрема недержавними структурами.

Питаннями забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні саме недержавними приватними охоронними структурами присвячено ряд наукових та публіцистичних праць. Так, В. В. Крутов, зазначає, що захист підприємницької діяльності в нашій країні – це новий вид суспільної діяльності, новий елемент у системі розподілу праці [3, с. 32]. В. І. Курило, наголошує, що послуги з охорони власності та охорони громадян визначаються як вид господарської діяльності, який за своїм суб’єктним складом і змістом є цивільно-правовими зобов’язальними правовідносинами і здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативно-правових актів або державних ліцензій на право надання послуг з охорони власності, крім окремих особливо важливих об’єктів права державної власності та охорони громадян [4, с. 17].

Наведені заходи забезпечення безпеки підприємницької діяльності є складовими економічної безпеки та охорони конкретного підприємства і, передбачають захист підприємства власними силами або за допомогою спеціально найнятих охоронних підприємств. У цьому переконаємось, якщо розглянемо деякі визначення економічної безпеки підприємства.

Економічна безпека підприємства – це система створення механізму мобілізації й найбільш оптимального управління корпоративними ресурсами даного підприємства з метою найбільш ефективного їх використання і забезпечення стійкого функціонування того чи іншого підприємства, його активної протидії будь-яким негативним чинникам впливу на свою економічну безпеку, – зазначають Т. М. Іванюта і А. О. Зайчковський [5, с. 9].

Найбільш розповсюдженою є така дефініція зазначеного терміна: це стан ефективного використання ресурсів підприємства (капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки тощо) та наявних ринкових можливостей, що дозволяє запобігти негативному впливу внутрішніх і зовнішніх загроз та забезпечити його довгострокове виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії (статутних завдань) [6, с. 316].

З вищезазначеного випливає, що науковці, в більшості випадків, розглядають забезпечення безпеки підприємницької діяльності з огляду на її економічну складову, оминаючи адміністративні правовідносини, що виникають у даній сфері. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності хоч і реалізується недержавним сектором, проте створення необхідних умов для забезпечення безпеки підприємницької діяльності є прерогативою органів публічної адміністрації, тобто суспільні відносини у даній сфері мають досліджуватись також з адміністративно-правових позицій. Розглядаючи процес забезпечення безпеки підприємницької діяльності необхідно зауважити, що органи публічної адміністрації та недержавні структури (діють відповідно до законодавства України, наданих дозволів, ліцензій та контролюються органами державної влади) становлять комплексну адміністративно-правову систему забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Перед органами публічної адміністрації та недержавними структурами постає важливе завдання щодо необхідності ефективного впливу на процес забезпечення безпеки підприємницької діяльності в України. За таких обставин забезпечення безпеки підприємницької діяльності слід розглядати як комплекс економічних, фінансових, організаційних, технологічних, інформаційних заходів, що реалізують органи публічної адміністрації та недержавні структури для протидії негативним дестабілізуючим факторам у процесі здійснення підприємницької діяльності.

Наявність проблеми щодо однозначного трактування в юридичній науці  безпеки підприємницької діяльності як об’єкта адміністративно-правового забезпечення вимагає вирішення багатьох питань. Насамперед, актуальною є проблема щодо визначення нормативно-правових актів, за допомогою яких забезпечується захист та безпечне функціонування підприємницької діяльності.

Оскільки нормативно-правові акти є основною формою за допомогою якої не тільки забезпечується, а і регулюється безпека підприємницької діяльності, вважаємо доцільним зауважити, що регулювання є одним із основних способів забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Таку точку зору підтверджують науковці, зокрема І. О. Ієрусалімова зазначає, що адміністративно-правове забезпечення передбачає насамперед регулювання за допомогою норм адміністративного права, що виникають для та в процесі реалізації прав і свобод людини та громадянина, передбачених в законодавстві [7, с. 83].

Зауважимо, що адміністративно-правове регулювання безпеки підприємницької діяльності, перебуваючи у межах поняття «державне регулювання» має власну специфіку, тобто під адміністративно-правовим регулюванням, слід розуміти один із видів регулюючого впливу на суспільні відносини у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності, що здійснюється уповноваженими органами публічної адміністрації за допомогою специфічної системи нормативно закріплених методів та засобів, з метою їх впорядкування.

Адміністративно-правове регулювання безпеки підприємницької діяльності є частиною державного регулювання, важливість якого важко переоцінити у впорядкуванні суспільних відносин, у тому числі у сфері забезпечення безпеки підприємництва.

Як слушно зазначає Ю. І. Крегул, без державного регулювання помітно знижується ефективність виробництва, незатребуваною стає фундаментальна наука, через подорожчання скорочується інфраструктура соціальної сфери, а рух до цивілізованих форм життя здійснюється стихійно, з великими витратами і значними втратами [8, с. 10].

Підкреслюючи важливість державного регулювання сфери економіки, частиною якої є процес забезпечення безпеки підприємницької діяльності,               В. П. Нагребельний відмічає, що державне регулювання створює необхідні умови для діяльності певних суб’єктів та об’єктів у напрямі і в межах, котрі вважаються бажаними і доцільними для держави і за якими відбуватиметься розвиток цих суб’єктів та суб’єктів у цілому [9, с. 136].

З огляду на вищенаведені теоретичні положення науковців, вважаємо за необхідне класифікувати групи відносин у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності, що підпадають під категорію «адміністративно-правове забезпечення», регулюються нормами адміністративного права та органами публічної адміністрації.

Дана класифікація складається з трьох груп відносин та ґрунтується на нормативно-правових актах, які регулюють процес забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні. Перша група – відносини, пов’язані із легалізаційними процедурами (реєстрація, ліцензування, патентування, стандартизація та сертифікація суб’єктів підприємницької діяльності), які повинні здійснюватись уповноваженими органами державної влади у спосіб, який дозволяє суб’єкту підприємницької діяльності на максимально ефективному рівні забезпечити безпеку підприємницької діяльності. Другу групу складають відносини, пов’язані із забезпеченням захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності у соціально спрямованій економіці, а саме: відносини щодо порядку квотування, державного регулювання цін і тарифів, застосування нормативів і лімітів, антимонопольного регулювання. Третя група – відносини щодо контрольної функції органів державної влади у процесі забезпечення безпеки підприємницької діяльності (нагляд, перевірки, ревізії суб’єктів підприємницької діяльності).

Варто розглянути обставини, за яких органи державної влади не завжди спроможні забезпечити безпеку підприємницької діяльності. Часто вони є суб’єктами адміністративних загроз безпеці підприємництва та створюють перешкоди у вигляді адміністративних бар’єрів.

В. А. Кирилов розглядає адміністративні загрози як специфічні перешкоди для розвитку підприємництва, обумовлені недосконалістю державного регулювання і контролем чи усвідомленим утиском інтересів підприємництва зі сторони органів державної влади і окремих чиновників [10, с. 56].

Вважаємо за необхідне визначити, які ж дії органів державної влади підпадають під категорію адміністративні загрози:

а) значні витрати на реєстраційні процедури, складність отримання дозволів та ліцензій. Від складності процедури відкриття нового підприємства зазнають збитків як українські суб’єкти підприємницької діяльності, так і іноземні, що призводить до втрати значних обсягів потенційних інвестицій;

б) несприятливе середовище функціонування суб’єктів підприємницької діяльності. Процес зайняття підприємницькою діяльності є об’єктом уваги приблизно чотирьох десятків контрольно-наглядових інстанцій, які діють за своїми внутрішньовідомчими інструкціями. Масштаби контролю та різних перевірок обмежуються не в повній мірі. В практичній діяльності це призводить до штучного створення пільгових умов для окремих суб’єктів підприємницької діяльності або до вчинення корупційних дій;

в) діяльність природних монополістів, які мають переваги не тільки з господарської, а й з політичної точки зору та здебільшого знаходяться поза контролем органів державної влади;

г) введення регіональними органами влади різноманітних обмежень на рух товарів, капіталу і робочої сили по території держави, внаслідок чого відбувається звуження масштабів ринку для одних виробників і стримування дії конкурентного механізму;

д) непрозорість процедури видання і застосування підзаконних нормативних актів, спрямованих на регулювання і контроль підприємницької діяльності.

Жорсткі реалії ринку, труднощі його становлення в Україні поставили на порядок денний проблему формування системи охорони підприємництва, здатної врегулювати процес його функціонування та виживання. За таких обставин державі та органам державної влади потрібно перейти від декларативного, невиваженого забезпечення безпеки підприємницької діяльності до реального та системного захисту підприємництва.

 

Список використаних джерел:

1. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : [монографія] / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.

2. Чумаков С. Т. Защитные механизмы обеспечения безопасности предпринимательства : дис. … канд. экон. наук : спец.: 08.00.05 / С. Т. Чумаков. – Москва, 2005. – 181 с.

3. Крутов В. В. Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва) / В. В. Крутов, В. Г. Пилипчук // Наукова доповідь. – К : НІСД, 2011. – 85 с.

4. Курило В. І. Організаційно-правові засади надання охоронних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.: 12.00.07 /               В. І. Курило. – Ірпінь, 2002. – С. 17.

5. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. /                      Т. М. Іванюта, А. О. Зайчковський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. –    256 с.

6. Мелихов А. А. Эволюция подходов к содержанию категории «экономическая безопасность предприятия» / А. А. Мелихов, Э. В. Камышникова // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2009. – № 19 – С. 316 – 319.

7. Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно -правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина : дис. … канд. юрид. наук : спец.:  12.00.07 / І. О. Ієрусалімова. – К., 2006. – 205 c.

8. Правові засади державного регулювання економікою України : навч. посіб. / [Ю.І. Крегул, Р.О. Банк, О. В. Сердюченко та ін.]; за ред. Ю.І. Крегула. –К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 664 с.

9. Нагребельний В. П. Правове забезпечення модернізації державного управління та державного регулювання в економічній сфері України /                       В. П. Нагребельний // Вісник Національної академії правових наук України. –      2013. – № 2. – С. 133 – 140.

10. Кириллов В. А. Административные барьеры: понятие, содержание /                    В. А. Кириллов // Мир безопасности. – 2009. – № 9. – С. 56 – 58.

 

Банк Ростислав Александрович

Современная парадигма безопасности предпринимательской деятельности: административно-правовой аспект

В статье проведен анализ проблемы административных правоотношений в сфере обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Обосновано, что органы публичной администрации и негосударственные структуры составляют комплексную административно-правовую систему обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Определены конкретные административные угрозы безопасности субъектов предпринимательства.

Ключевые слова: безопасность, обеспечение безопасности предпринимательской деятельности, административные правоотношения, административные угрозы

 

 

Bank Rostyslav Oleksandrovich

Modern security paradigm of business activity: administrative and legal aspects

The article analyzes the administrative legal relations in the security business in Ukraine. The article also stated that the administrative and legal relations determine that all the necessary conditions for the development and accelerate the development of security business in Ukraine.

Public administration and non-state actors (acting in accordance with the laws of Ukraine, issued permits, licenses and control by public authorities) are integrated administrative and legal system to ensure business security.

The article stated that Ukrainian scientists, in most cases, considering the safety of entrepreneurial activity because of its economic component, avoiding administrative legal relations arising in this area. Securing business activities realized though the private sector, but creating the conditions for business security is the prerogative of the public administration, that is, social relations in this area are also investigated with administrative and legal positions.

The article outlines the steps of the government administration fall under the category of threat:

a) significant costs of registration procedures, the complexity of permits and licenses;

b) unwelcoming operation of businesses;

c) the activities of natural monopolies;

d) introducing regional authorities of various restrictions on the movement of goods, capital and labor in the territory of the State;

e) lack of transparency and publication procedures use by-la

Keywords: safety and security of business activities, administrative legal, administrative threats