РОЛЬ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В ПРОВЕДЕННІ ГІБРИДНИХ ВІЙН

 

Галушко С.О.

Заступник начальника Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України

 

Указом Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності” від 24.09.2014 № 744 визначено вимогу щодо прискорення формування Сил спеціальних операцій.

На теперішній час існуюча нормативно-правова база, керівні документи Міністерства оборони та Збройних Сил України не дозволяють використовувати повною мірою можливості Сил спеціальних операцій для виконання визначених завдань.

Нині слід відзначити, що правовідносини, які виникають у сфері діяльності сил спеціальних операцій не врегульовані нормативно-правовими актами. Додатково слід враховувати той факт, що Сили спеціальних операцій, як окремий рід військ, що не входить до складу видів Збройних Сил, не мають аналогів в Україні, їх діяльність пов’язана передусім із забезпеченням національної безпеки шляхом успішного проведення гібридних війн та створенням умов для гібридного миру. Для виконання цього завдання Сили спеціальних операцій мають здійснювати взаємодію з іншими військовими формуваннями та органами спеціального призначення і координувати їх роботу. Отже на практиці вже можна констатувати про формування нового виду правовідносин, який потребує відповідного регулювання. Біл

ьше того, ми відстоюємо позицію, згідно з якою правове регулювання діяльності даного окремого роду військ має відбуватись через ухвалення рамкового відповідного закону.

Створення Сил спеціальних операцій відповідає національним інтересам України, передусім в частині формування сталих умов для вільного та успішного розвитку нашої держави, відбувається в форматі реалізації безпекової функції держави відповідно до сучасних тенденцій державотворення в епоху інформаційної глобалізації. Більше того, нами було вивчено досвід створення такого роді військ з метою забезпечення національної безпеки  в інших країнах зокрема в Республіці Польща (Wojska Specjalne), Сполучених штатах Америки
(US Special Operations Command), тощо.

Метою законопроекту має стати визначення спроможності Сил спеціальних операцій самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України виконувати завдання спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних, інформаційних та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання і стримування воєнного конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань щодо реалізації національних інтересів.

Вказана мета може бути досягнута шляхом прийняття окремого Закону.

У рамках даного Закону визначає призначення, основні завдання та організацію Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, порядок комплектування особовим складом, проходження військової служби, а також заходи їх соціального і правового захисту та відповідальність військовослужбовців.

Звичайно, слід відмітити, що правові відносини у сфері національної безпеки регулюються певними нормативними актами, зокрема Законами України: “Про основи національної безпеки України”, “Про Збройні Сили України”, “Про оборону України”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України інших держав”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про розвідувальні органи України”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, а також Указом Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”.

Однак формування нового виду суспільних відносин ще не набуло адекватного відображення в нормативній формі.

Ключовими концептами, які в пропонованому нами Законі мають знайти своє відображення, мають стати наступні.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – окремий рід військ  Збройних Сил України, що не входить до складу видів Збройних Сил України, призначений для проведення спеціальних операцій (дій) та інформаційних заходів, у тому числі в мирний час та за межами держави.

Спеціальна операція – сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями, місцем та часом спеціальних дій військових частин, підрозділів Сил спеціальних операцій, які проводяться за єдиним замислом та планом самостійно або у взаємодії з іншими військовими частинами, підрозділами Збройних Сил, інших військових формувань та органів спеціального призначення, для виконання спеціальних завдань, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних, тактичних та оперативних цілей.

Спеціальні дії – організоване застосування визначених сил і засобів військ (сил) у межах спеціальної операції або окремо для виконання спеціальних завдань у визначених зонах (районах) із застосуванням специфічних способів.

Інформаційні заходи – сплановані елементарні (поодинокі) цілеспрямовані дії інформаційно-психологічного, інформаційно-технічного або іншого інформаційного характеру на окремий об’єкт або суб’єкт інформаційної діяльності. Інформаційні заходи здійснюються з метою інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію, інформаційно-технічного впливу на інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи, отримання необхідної інформації (інформаційних ресурсів), захисту інформаційного суверенітету, у тому числі захисту від деструктивного інформаційного впливу противника, створення умов для реалізації національних інформаційних інтересів та ефективного функціонування і розвитку інформаційного середовища України.

На наш погляд, розроблення і прийняття даного законопроекту

  • дозволить:

підвищити бойовий потенціал Збройних Сил України за рахунок наявності у їх складі дієвого інструменту для стримування можливої збройної агресії чи збройного конфлікту, а також ефективної протидії і ведення гібридних війн;

підвищить можливості держави щодо проведення спеціальних заходів, у тому числі поза межами України з метою реалізації національних  інтересів;

дозволить досягати воєнно-політичні і воєнно-стратегічні цілі та припиняти конфлікти на ранній стадії виникнення (або спрямовувати його розвиток у бажаному напрямку);

  • забезпечить:

найбільш ефективне використання можливостей Сил спеціальних операцій, а також чіткий та раціональний розподіл їх функцій, завдань та відповідальності;

оперативне планування та централізоване управління застосуванням Сил спеціальних операцій.