Рецензія В.А.Ліпкана на монографію .В. Волосянко, В.В. Недосекова, В.Ю. Кассіч, В.І. Курило, В.В. Курзової «Екологічна та біологічна безпека України в умовах глобалізації»

Рецензія

На монографію О.В. Волосянко, В.В. Недосекова, В.Ю. Кассіч,

В.І. Курило, В.В. Курзової

«Екологічна та біологічна безпека України в умовах глобалізації»

 

У сучасних умовах науково-технічного прогресу, поширення новітніх технологій, а також сфер їх застосування, невід’ємною складовою у юридичній науці стає екологічна та біологічна безпека Україні.

Екологічна та біологічна безпека являє собою соціально-природну та наукову реальність, є об’єктом дослідження різних наук, таких як природничих, соціальних так і юридичних, оскільки охоплює складний комплекс взаємозв’язків людини з навколишнім природним середовищем.

Наукова цінність монографії полягає у подальшому розвитку освітньої та професійної діяльності, як для фахівців ветеринарної медицини, так і для правників із юридичних наук. Актуальність та практична значущість змісту монографії підтверджується тим, що у ній викладено основні результати досліджень авторів за напрямком «Екологічна та біологічна безпека України в умовах глобалізації».

Знайомство з монографічним матеріалом стане у пригоді і студентам, і викладачам, і практичним діячам. Дані, наведені в роботі, допоможуть їм набути знання про загальні принципи та функціонування системи екологічної та біологічної безпеки, дозволять порівняти здобутки вітчизняного й міжнародного екологічного законодавства, ознайомитися з досвідом його становлення й розвитку, функціями державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, що стане запорукою поглибленого вивчення цієї теми.

Монографія дозволить усвідомити правові аспекти охорони природних ресурсів, загальні засади забезпечення й додержання вимог екологічної безпеки. Наукове видання, на яке надано рецензію, сприятиме поглибленому розумінню читачами природи екологічного права, сформованого на теренах України, опануванню необхідних теоретичних положень, засвоєнню сутності еколого-правових категорій, змісту еколого-правових інститутів, уможливить розібратися в сутності еколого-правових норм у галузі охорони довкілля, як результат, виробити концептуальне бачення проблематики.

У структурі монографії прослідковуються послідовність, обґрунтованість, стиль викладу матеріалу – науково-логічний, виважений і чіткий, мова доступна, зрозуміла.

Монографія О.В. Волосянко, В.В. Недосекова, В.Ю. Кассіч, В.І. Курило, В.В. Курзової «Екологічна та біологічна безпека України в умовах глобалізації» виконана кваліфіковано, методично обґрунтовано, на високому професійному і науково-теоретичному рівні. Подібні праці допомагають студентам вищих навчальних закладів отримувати фундаментальні й якісні знання, що, своєю чергою, сприяє підготовці науковців, а також популяризації наукових здобутків проведеного дослідження серед представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій.

 

 

Доктор юридичних наук, доцент,

голова наглядової ради

Глобальної організації

союзницького лідерства                                                                 В. А. Ліпкан