РЕЦЕНЗІЯ на монографію «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект», виконаною кандидатом юридичних наук Р.О.Банком

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект»,

автор – Р.О. Банк

Без вироблення нових ефективних механізмів правового регулювання суспільних відносин, що ґрунтуються на сучасних надбаннях світової практики, неможливий подальший розвиток України як соціальної, безпекової  та правової держави. Розвиток державного управління сферою підприємництва є визначальним чинником, що обумовлює ефективність державотворення відповідно до національних інтересів.

Значною мірою подальший успішний розвиток українського суспільства залежить від впровадження якісно нових підходів адміністративного регулювання державної безпекової політики у сфері підприємницької діяльності. Для ефективного та раціонально виваженого підходу щодо захисту суб’єктів підприємницької діяльності, необхідним є застосування теорії націобезекознавства, а також відповідних сучасних методів забезпечення безпеки даних суб’єктів, які реалізується через визначений законодавством механізм правового регулювання.

Вирішення проблеми забезпечення безпеки суб’єктів підприємництва залежить від ефективності реалізації органами державної влади покладених на них завдань щодо здійснення ними адміністративно-правового впливу на означену сферу. Враховуючи той факт, що існуюча система органів державної влади, яка здійснює державне регулювання різних суспільних відносин, у тoму числi і в сфері підприємництва, перебуває у стані пoшуку оптимальної моделі функціонування, актуальним є дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні, що має важливе значення для ефективного функціонування системи нaціональної бeзпеки України загалом та незалежності економічної безпеки зокрема.

Рецензована монографія «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект», підготовлена автором Банком Р.О., є важливим доробком у справу науково-теоретичного осмислення адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів підприємництва а також системності феномену національної безпеки.

Слід відмітити, що дана монографія пов’язана із пріоритетними напрямками розвитку сучасної правової та безпекової науки, удосконаленням нормативно-правової бази України, зокрема: вдосконалення механізму забезпечення системи безпеки підприємництва, функціонування органів публічної адміністрації; адаптації та гармонізації національного законодавства до сучасних  європейських норм з урахуванням та відповідно до національних інтересів.

Виходячи з цього, цілком логічною виглядає концепція даного монографічного дослідження, що зумовило його архітектоніку, яка складається з трьох розділів, присвячених послідовному висвітленню питань концептуальних засад дослідження сучасного стану адміністративно-правового забезпечення безпеки підприємництва.

Перший розділ монографії є теоретичним та містить загальну характеристику складових забезпечення безпеки підприємництва: поняття, сутність, об’єкт правовідносин, принципи, визначення державної політики в означеній сфері.

Досить цікавими та необхідними для практичного використання є

надані автором власні аргументи щодо iснуючих підходів до змістовного нaповнення пoняття «забезпечення безпеки підприємницької діяльності», встановлено і доведено існування декількох різновидів забезпечення безпеки підприємницької діяльності залежно від рівня, на якому вона здійснюється. Визначено місце безпеки підприємницької діяльності як частини економічної безпеки держави, що є складовою національної безпеки України. Встановлено, що правове регулювання безпеки підприємницької діяльності є одним із основних способів її забезпечення.

У другому розділі монографії автором досліджено організаційно-структурне забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні,  зокрема розкрито засади формування, реалізації та контролю суб’єктами адміністративно-правових відносин державної політики у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні.

Автором, залежно від характеру втручання в адміністративно-господарську, організаційно-розпорядчу та іншу діяльність фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб систему суб’єктів адміністративно-правових відносин у зазначеній сфері розподілено на дві групи: 1) суб’єкти, що формують умови та вимоги для процесу забезпечення безпеки підприємницької діяльності, 2) суб’єкти, що реалізують встановлені умови та вимоги у процесі забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Третій розділ монографічного дослідження присвячений проблемам оптимізації адміністративно-правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні. Автором, до найбільш усталеного розподілу форм науки управлінської діяльності, вдосконалено їх класифікацію у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні. Так, встановлено що правовими формами забезпечення безпеки підприємницької діяльності є: а) видання нормативних та індивідуальних актів публічного адміністрування, актів застосування норм права;   б) укладення адміністративних договорів; в) здійснення юридично значимих дій. Організаційними формами є: а) здійснення організаційних дій; б) виконання матеріально-технічних операцій. У процесі дослідження також виокремлено процесуальні (процедурні) форми забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

Рецензована монографія у сучасних умовах має значне теоретичне та практичне значення, оскільки відображені в ній ідеї автора створюють надійне підґрунтя для подальших досліджень загальнотеоретичних проблем формування й реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні. Зміст монографії дає підстави вважати, що автором ґрунтовно досліджено основні питання, визначені метою дослідження. Також досягнуто основні завдання дослідження, які трансформовано у результати. Ці результати можуть стати поштовхом для створення оптимальної моделі адміністративних правовідносин щодо забезпечення безпеки суб’єктів підприємництва та наблизити нашу правову систему до такою, яка відповідати національним інтересам.

Отримані та запропоновані автором висновки є достатньо аргументованими, достовірними, та отриманими у результаті опрацювання значної кількості національних та зарубіжних наукових джерел, чинних нормативно-правових актів та проектів таких актів.

Рецензована монографія містить ряд положень, що мають дискусійний характер, зокрема щодо спрощеного підходу автора до розуміння категорії — правової політики — і ігнорування розгляду її засад для формування ефективного механізму правового регулювання суспільних безпекових відносин, що виникають під час забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Однак наявні зауваження не применшують позитивне враження від монографії і можуть стати підґрунтям для подальших наукових розробок.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що монографія Р. О. Банка «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект» є науковою працею, якій притаманні актуальність, новизна, практична цінність; міститься вирішення наукової проблеми, що має важливе теоретичне і практичне значення; є певним досягненням у розвитку правового регулювання державного управління.

 

Рецензент:

доктор юридичних наук, доцент,

голова наглядової ради Глобальної

організації Союзницького лідерства                                            В. А. Ліпкан

23.06. 2015 р.